Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.08.2018 poskytovanie verejných služieb - balík služieb
73/2018
19.99 € s DPH Obec Pribylina Slovak Telekom, a.s. 08.08.2018
10.08.2018 Opakovaný nájom bytu 05/16
74/2018
200.00 € s DPH Martin Bero Obec Pribylina 10.08.2018
09.08.2018 zmena poskytovteľa
1
0.00 € s DPH Obec Hôrka MVDr. Lenka Zolnierčiková 20.07.2018
09.08.2018 1. Zmluvou o úvere 1 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 684 666,29 €, slovom šesťstoosemdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatšesť 29/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 1, pričom posledná splátka je splatná dňa 25.05.2033. Zmluvou o úvere 2 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 91 729,41 €, slovom deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťdeväť 41/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 2, pričom posledná splátka je splatná dňa 31.12.2018. 2. Záložným právom podľa tejto Zmluvy Záložca zabezpečuje: a) pohľadávku Záložného veriteľa na splatenie uvedeného úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, b) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, c) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, d) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene, zvýšení výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutú nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom, e) pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi z akýchkoľvek v budúcnosti uzatvorených zmlúv o úvere alebo iných zmlúv (vrátane pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky), pohľadávky z odstúpenia od týchto zmlúv pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti s týmito zmluvami a pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom z týchto zmlúv aj po zmene v obsahu záväzkov z nich vyplývajúcich alebo pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutých nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúcich z týchto zmlúv alebo z odstúpenia od nich novým záväzkom, avšak spolu s úverom poskytnutým podľa Zmluvy o úvere najviac do výšky najvyššej hodnoty istiny uvedenej v bode 3. tohto článku, f) pohľadávku Záložného veriteľa voči Záložcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty dojednanej v tejto Zmluve alebo na zaplatenie náhrady škody, ktorá vznikne Záložnému veriteľovi z dôvodu porušenia povinností Záložcu a g) všetky náklady spojené s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 3. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje, sa určuje vo výške 1 552 791,40 € slovom jedenmilónpäťstopäťdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatjeden 40/100 euro.
5004/18/044-ZZ-01
1552791.40 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s. 06.08.2018
09.08.2018 Zmluva o elektronických službách
0.00 € s DPH Obec Hrabušice Slovenská sporiteľňa, a.s. 08.08.2018
09.08.2018 Predaj parciel KN-C 318/6 o výmere 11 m2 a KN-C 318/7 o výmere 13 m2, odčlenených z parcely KN-E 4420/1
542018
97.68 € s DPH Peter Hutník Obec Sulín 09.08.2018
09.08.2018 zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii obchodného mena a loga formou banerovej reklamy
150.00 € s DPH Liptovská Porúbka Hespo s.r.o. 09.08.2018
09.08.2018 živelné poistenie,poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie skla,poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie strojných a elektronických zariadení
36.98 €/rok s DPH Obec Važec ČSOB Poisťovňa, a.s., 31.07.2018
09.08.2018 Zmena výšky nájmu
35/2018
187.13 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Pavol Benikovský, Marta Benikovská 12.07.2018
09.08.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Roľníckemu družstvu "Prameň" Sulín o výmere 2445 m2 v katastrálnom území Veľký Sulín a 26 176 m2 v katastrálnom území Malý Sulín za 0,0020 €/m2
1292018
57.20 € s DPH Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín Obec Sulín 09.08.2018
09.08.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
370.00 €/rok s DPH Obec Letanovce Komunálna poisťovňa, a.s. 13.06.2018
09.08.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160089980
1267.84 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s. 06.08.2018
09.08.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160080162
783.68 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s. 06.08.2018
09.08.2018 Súhrnné a celkové poistenie majetku obce- budovy, mechanizmy, hnuteľné veci na OcÚ, ŠJ a Dome Smútku
3858.58 €/rok s DPH Obec Letanovce Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., 01.08.2018
08.08.2018 Zmena výšky nájmu
34/2018
185.47 € s DPH Obec Liptovský Trnovec Rázgová Katarína 12.07.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 29992.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 1999 2000