Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.11.2022
Crz:23.11.2022 14:35
Poskytnutie finančnej dotácie na zakúpenie posteľnej hrazdy - pomôcka pre seniora.
Su-193/2022-OBU-2
100.00 € s DPH Spišská katolícka charita Obec Sulín 31.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:05
Predĺženie projektu MOPS z 15 mesiacov na 20 mesiacov. Doplnenie článku IV, cena a platové podmienky
1575.00 € s DPH Obec Vydrník Ing. Peter Franko 21.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 14:35
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. MOS vykonávané v čase od 1.1.2023 do 31.12.2023
22/38/010/23
0.00 € s DPH Obec Sulín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 09.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Poskytovateľ, Brantner Poprad, s.r.o. sa zaväzuje v zmysle ustanovení Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.:Vykonávať pre objednávateľa zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (ďalej len KO) t.j. komunálnych odpadov, ktoré sú produkované z domácnosti, pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov (ďalej prevádzkové jednotky). Zber KO bude zabezpečovaný mechanizmami a pracovníkmi poskytovateľa. Systém zberu bude zabezpečený používaním zberných nádob KUKA 110 l, KUKA 120 l, 240 l a BOBR 1100 l v zmysle všeobecného záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnym odpadom.Vykonávať pre objednávateľa triedený zber KO v obciOsturňa. Vykonávať pre objednávateľa zber objemového odpadu. Vykonávať zber nebezpečných zložiek KO (NZKO) a elektroodpadu v obci. Vykonávať zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z verejnej zelene. Vykonávať zhodnotenie alebo zneškodnenie KO v súlade so zákonom.
0.00 € bez DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 26.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Dohoda na§ 10 (32 hodín )
31.12.2023
0.00 € s DPH Obec Jurské Úrad práce sociálny vecí a rodiny Kežmarok 01.01.2023
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:11
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Koky Miroslav, Kokyová Renáta Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:11
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Gabčo Ľudovít a Gabčová Lucia Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:05
Prenájom plochy pre inštaláciu a umiestnenie kamery a antény obecného kamerového systému Nájomcu umiestneného na rodinnom dome Vydrník č. 49
50.00 €/rok s DPH Obec Vydrník Martin Barabas 23.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 17:05
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Radoslav, Čonková Lucia Obec Spišské Tomášovce 08.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:51
zimná údržba miestnych komunikácií v k.ú. Spišský Štiavnik
OSS-22_006.ZU
96.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Bio - Farm, s.r.o. 18.11.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 16:51
ukončenie zmluvy o dielo
01082019
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Migi, s.r.o. 12.10.2022
22.11.2022 výkon činnosti občanov v rámci pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 22/36/010/
0.00 € s DPH Obec Hozelec Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 09.11.2022
22.11.2022 prenájom nebytových priestorov
432022
200.00 € s DPH Lucia Klinková Obec Hozelec 10.11.2022
22.11.2022 zber, odvoz a zneškodnenie KO
442022
318.24 €/rok s DPH Pohostinstvo Mária Korenková Obec Hozelec 11.11.2022
22.11.2022 vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (výkon funkcie technika PO), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (výkon bezpečnostnotechnickej služby) v objektoch: obecný úrad, materská škola, dom smútku, požiarna zbrojnica nová a stará
452022
40.00 € s DPH Obec Hozelec Tatrahasil servis, s.r.o. 22.11.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 31387.
1 2 3 4 6 8 9 10 2092 2093