Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.06.2022
Crz:11.06.2022 01:13
Zhotovenie prác v zmysle Rozpočtu "Zmenová list"
307552.41 € s DPH Obec Spišské Tomášovce EUROVIA SK, a.s. 10.06.2022
10.06.2022
Crz:11.06.2022 01:13
zámena pozemkov
0.00 € s DPH Bartošová Božena Obec Spišské Tomášovce 10.06.2022
10.06.2022
Crz:15.06.2022 08:16
Záväzok spoločnosti Kaufland poskytnúť Partnerovi formou výhry dohodnuté množstvá ovocia alebo zeleniny
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kaufland Slovenská republika v.o.s. 10.06.2022
10.06.2022
Crz:11.06.2022 01:13
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby TEATRO AIR 15
dodatok č. 1/11012
14.90 €/mesiac s DPH Obec Ordzovany LEVONET, s.r.o 10.06.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 08:06
Darovanie prebytočného majetku štátu: tablet Samsung Galaxy SODB2021
48/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Štatistický úrad SR 09.03.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 12:11
zriadenie vecného bremena
400.00 € s DPH Ing. Vitko Ján Obec Spišské Tomášovce 08.06.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 12:09
Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. Úvodné ustanovenia, odsek 1.2. sa pôvodná identifikácia Zmluvy o poskytnutí NFP, č. Zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004084 ruší a nahrádza sa nasledovným: ZM_SEP-IMRK2-2021/004803
0.00 € s DPH Obec Vydrník Bachleda Pavel - BAPAS 07.06.2022
09.06.2022
Crz:09.06.2022 17:14
Poistenie UoZ počas trvavnia projektu AČ od 01.04.2022-30.09.2022
5190057923
170.00 € s DPH Obec Vydrník Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.03.2022
08.06.2022
Crz:08.06.2022 17:12
predaj pozemku C KN 106/1 a 272/3
8921.00 € bez DPH Ondrej Končík a Mária Končíková Obec Poľanovce 03.06.2022
08.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/132 (dvojhob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 09/2022
3.00 €/rok s DPH Vlasta Chrapčiaková Obec Beňadiková 04.06.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 17:11
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov so zameraním na zber jedlých olejov a tukov.
23
0.00 € s DPH Obec Betlanovce CMT Group s.r.o. 25.04.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:12
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods. 7 písm. b) zákona NRSR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Štatistický úrad Slovenskej republiky 28.02.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:20
dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre byt č. 607/4 na ulici Lipovej
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce PVPS, a.s. 25.05.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:18
zmena a doplnenie dňa splatnosti a iných ustanovení
90/003/20
0.00 € s DPH Obec Mlynčeky Prima Banka Slovensko 07.06.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:25
Súhlas k dočasnému vyňatiu parcely CKN 313/33 z plnenia funkcií lesov na 20 rokov za náhradu podľa znaleckého posudku
8.50 € bez DPH Immobau s.r.o Obec Malá Franková 25.05.2022
Zobrazených 76 - 90 z celkových 31387.
1 2 3 4 6 8 9 10 2092 2093