Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.06.2022 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
052022
0.00 €/mesiac s DPH Obec Štefanová Advokátska kancelária Fiľo & Partners s r.o. 02.06.2022
06.06.2022 Poskytovanie právnych služieb v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a zároveň záväzok klienta zaplatiť Advokátskej kancelárií odmenu.
062022
150.00 €/mesiac s DPH Obec Štefanová Advokátska kancelária Fiľo & Partners s r.o. 02.06.2022
06.06.2022
Crz:06.06.2022 12:21
Prenájom nebytových priestorov školy.
7.50 €/hod s DPH Kristína Šebestová Základná škola s materskou školou Spišská Teplica 03.06.2022
06.06.2022
Crz:06.06.2022 12:20
Účasť na projekte "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - predĺženie doby realizácie projektových aktivít
2020117
0.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Metodicko-pedagogické centrum 06.06.2022
06.06.2022 Poskytnutie finančného príspevku na nákup stromov.
1000.00 € s DPH Obec Hozelec Tatratextil, s.r.o. 02.06.2022
06.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/93 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 20/2022
1.50 €/rok s DPH Alžbeta Kováčiková Obec Beňadiková 06.06.2022
06.06.2022
Crz:06.06.2022 12:20
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov
240.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Edusteps 30.05.2022
06.06.2022
Crz:07.06.2022 12:26
publikácia „PARTIZÁNSKE A POVSTALECKÉ OBCE NA SLOVENSKU“
100.00 € s DPH Marcel Maniak Liptovská Porúbka 30.05.2022
06.06.2022
Crz:07.06.2022 12:20
poskytovanie právnych služieb
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o. 03.01.2022
05.06.2022
Crz:05.06.2022 17:09
1. Na základe tejto zmluvy odborne spôsobilá osoba poskytuje obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska odborný dohľad pri vykonávaní prevádzkovania pohrebiska. 2. Odborným dohľadom, ktorý bude odborne spôsobilá osoba poskytovať obci, sa rozumie najmä dohľad pri vykonávaní činností podľa zákona o pohrebníctve, konzultácie, usmerňovanie a výkon činností, na ktoré sa výslovne vyžaduje odborná spôsobilosť podľa zákona o pohrebníctve.
0.00 € s DPH Obec Hradisko Jaromír Mazurek 22.04.2022
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:07
Spolupráca pri prevádzkovaní prevádzky - exkluzívny odber piva a cideru.
47/2022
0.00 € s DPH Obec Pribylina Heineken Slovensko, a.s. 25.05.2022
03.06.2022
Crz:04.06.2022 01:10
realizácia stavebných prác - Novostavba materskej školy v obci Batizovce
398167.53 € s DPH Obec Batizovce MI - TATRY, s.r.o. 01.06.2022
03.06.2022
Crz:04.06.2022 01:10
odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
46/2022
0.00 € s DPH Ing. PhD. Ema Lazorčáková Obec Batizovce 01.06.2022
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:11
1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo dopĺňa v čl.13. OSTATNÉ USTANOVENIA o bod 9.4: „Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania s predmetom zákazky „Zateplenie kultúrneho domu“.“
01/2021
191472.61 € s DPH Obec Hradisko DARUS stav s. r. o. 01.06.2022
03.06.2022
Crz:04.06.2022 01:10
doplnenie bodu 4 Nájomné a úhrada za služby spojené s nájmom
1
130.00 €/mesiac s DPH Michal Bobko Obec Batizovce 31.05.2022
Zobrazených 91 - 105 z celkových 31387.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2092 2093