Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.05.2019 odpredaj časti parcely C-KN 1967/2 o výmere 10m2, C-KN 1968/3 o výmere 61m2, C-KN 1968/4 o výmere 10m2
3.37 €/m² s DPH Obec Važec Obec Važec 16.05.2019
17.05.2019 prenájom hrobového miesta na 5 rokov
201900005
10.00 € s DPH Lesňáková Anežka Obec Spišské Tomášovce 16.05.2019
17.05.2019 1.Obec Litmanová v zmysle uznesenia OZ č. 3/3/2019 zo dňa 27.03.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 4.000,- eur, slovom štyritisíc EUR. 2.Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 4 000,00 Eur (slovom: Štyritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a nákladov spojených s účinkovaním klubu v okresnej futbalovej súťaži. Náklady musia byť v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce Litmanová, ktoré upravuje poskytovanie dotácii z rozpočtu obce a konzultované so starostkou obce, prípadne ekonómom. 3.Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 2 tohto článku prijíma bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
4000.00 € bez DPH Obec Litmanová TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ 27.03.2019
17.05.2019 ukončenie nájmu
509/4
0.00 € s DPH Z.Cidilo, Z.Cidilová Obec Podtureň 14.05.2019
17.05.2019 o poskytovaní verejných služieb - telefón
1-312631467670
0.00 € s DPH Obec Hnilčík Slovak Telekom a. s. 16.05.2019
17.05.2019 Dodatok č. 1 - PLEX, s.r.o.
422/2019
174313.52 € s DPH Obec Švábovce PLEX, s.r.o. 29.04.2019
17.05.2019 balík služieb
30.00 €/mesiac bez DPH Obec Liptovský Trnovec Slovak Telekom, a.s. 17.05.2019
17.05.2019 Spoločný stavebný úrad
1545.60 € bez DPH Obec Arnutovce Obec Harichovce 31.01.2019
17.05.2019 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
24/19
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS,s.r.o. 17.05.2019
16.05.2019 Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať činnosť podľa potreby a to najmä údržba obecných budov a majetku, údržba a čistenie verejných priestranstiev a cintorínov, práce v lese.
1/2019
4.30 €/hod bez DPH Obec Litmanová Mikuláš Sikorjak 01.05.2019
16.05.2019 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+ (395,- EUR bez DPH) a zabezpečenie prevádzky (ročne 135,- EUR bez DPH)
23-19
395.00 € bez DPH Obec Podtureň Galileo Corporation s.r.o. 16.05.2019
16.05.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie MOS podľa § 12 v čase od 1.5.2019 do 31.12.2019 - 1 UoZ
5190048216
3.25 € s DPH Obec Sulín Komunálna poisťovňa, a.s. 30.04.2019
16.05.2019 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
39534
3000.00 € bez DPH Obec Osturňa Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30.04.2019
16.05.2019 kultúrny program na akcii "Oceňovanie športovcov"
200.00 € s DPH Obec Važec Tk Jessey Vavrišovo 05.04.2019
16.05.2019 prenájom hrobového miesta č.208/dvojhrob
208/2019
60.00 € s DPH Ján Kacian Obec Liptovský Peter 16.04.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 32364.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 2157 2158