Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.07.2024
Crz:22.07.2024 12:01
Predmetom zmluvy je vypracovať pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko 2021-2027
150724
2000.00 € s DPH Obec Doľany Peter Baran - CS Consulting 15.07.2024
22.07.2024 Nájom hrobového miesta č. B/21 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 22/2024
2.50 €/rok s DPH Viera Blaščíková Obec Beňadiková 22.07.2024
22.07.2024 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.09.2024 do 31.12.2024
ZML. 30/2024
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 22.07.2024
22.07.2024
Crz:22.07.2024 19:16
Predmetom dohody je záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku preukazovať výšku oprávnených nákladov a trvanie zamestnania osôb z oprávnenej cieľovej skupiny v zmysle tejto dohody v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.
HS 05/2024
3296.30 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. ÚPSVaR Poprad 19.07.2024
19.07.2024
Crz:19.07.2024 12:51
spracovanie osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Jurské webex.digital.s.r.o. 24.05.2024
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Záväzok zamestnávateľa vytvoriť pracovné miesta na vykonávanie práce na skúšku a obsadiť predmetné pracovné miesta znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie
24/46/054/700
847.62 € s DPH Obec Mlynčeky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 16.07.2024
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Úprava cien za dodávku elektriny
126.60 € bez DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 17.07.2024
18.07.2024
Crz:18.07.2024 11:07
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
151/01/2024/CINT
33.20 € s DPH Mgr. Ivana Halčinová Obec Mlynčeky 18.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 14:24
zriadenie vecného bremena
91/2024/1
68.00 € s DPH MAJORIS Development s.r.o. Obec Batizovce 03.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 14:24
zriadenie vecného bremena
91/2024/2
0.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Batizovce 03.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 14:24
nové znenie článku II, bod 2 zmluvy
92/2024
0.00 € s DPH Obec Batizovce doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. 09.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 14:24
zmena Čl. 2 zmluvy a doplnenie Čl. 8
93/2024
4500.00 € s DPH Obec Batizovce Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce 15.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 13:44
Dotácia PSK na modernizáciu kuchynky kultúrneho domu
607/2024/OPR
4000.00 € s DPH Obec Malá Franková Prešovský samosprávny kraj 17.06.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 13:44
Predmetom dohody je záväzok zamestnávateľa vytvoriť pracovné mesta na vykonávanie práce na skúšku a obsadiť predmetné pracovné miesta znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, ktorými sú pre účely tejto podaktivity národného projektu dlhodobo nezamestnaná osoba a občan so zdravotným postihnutím, a záväzok úradu poskytnúť zamestnávateľovi finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovných miest na vykonávanie práce na skúšku na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s prácou na skúšku
24/46/054/702
847.62 € bez DPH Obec Malá Franková Úrad práce, soc. vecí a rod. 16.07.2024
17.07.2024
Crz:17.07.2024 16:05
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta 22 v časti Malý Sulín - dvojhrob
2024042
40.00 € s DPH Peter Knap Obec Sulín 17.07.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 31785.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2118 2119