Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.04.2020 Stavebný materiál výstavba Drevodom BD 1.
25188.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 06.04.2020
09.04.2020 Stavebný materiál - výstavba Drevodom BD2, BD3.
54440.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 06.04.2020
08.04.2020 Odplata za prevádzkovanie verejného vodovodu - zmena.
60.00 € s DPH Obec Baldovce Granč, s. r. o. 30.03.2020
08.04.2020 Kúpna zmluva "Obstaranie materiálno-technického vybavenia - nábytok " pre MŠ
9/20
3544.56 € s DPH Obec Gánovce Scholmobile, s. r. o. 06.04.2020
08.04.2020 Zmluva č.O/01/2020 o nakladaní s odpadmi
10/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce FINEKOL, s. r. o. 31.03.2020
08.04.2020 nová príloha č. 1.1
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27.02.2020
08.04.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3200783
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.03.2020
08.04.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Mgr.Ivana Laclavová Obec Spišské Tomášovce 31.01.2020
08.04.2020 na zebezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO
1420286
1400.00 € s DPH Obec Hradisko Dobrovoľná požiarna ochrana SR 01.04.2020
08.04.2020 Dodávka elektriny prevádzka potraviny Štefanová 125
8855/2020
0.00 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 08.04.2020
08.04.2020 zabezpečenie triedeného zberu - nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
879.60 € s DPH Obec Hradisko NATUR-PACK, a.s. 02.01.2020
08.04.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
238.27 € s DPH Obec Svätý Kríž Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová 08.04.2020
08.04.2020 činnosť odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územného plánu obce Liptovská Porúbka
1/2020
2222.00 € s DPH Liptovská Porúbka FORM-AT s.r.o. 06.04.2020
08.04.2020 prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
90.00 € s DPH Pecha Milan, Pechová Mária Obec Spišské Tomášovce 31.03.2020
07.04.2020 Výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
7/2020
48.00 €/mesiac s DPH Obec Veľký Slavkov osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.04.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 33632.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2242 2243