Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.07.2020 zabezpečenie správy pohrebiska v obci Betlanovce, ktorého prevádzkovateľom je obec Betlanovce vrátane jeho súčastí, príslušenstva, chodníkov, verejných priestranstiev v ňom vybudovaných a vedenia príslušnej evidencie súvisiacej so správcovstvom pohrebiska.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Arnutovce 01.07.2020
15.07.2020 Dotácia z rozpočtu obce
4/2020
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slovenský červený kríž 24.02.2020
15.07.2020 zber a preprava triedeného odpadu
106/2020
0.00 € s DPH Marián Ignáci - ELKOVOD Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 14.07.2020
15.07.2020 Nájom HM č. 121
NZHM_209/2020
5.00 € s DPH Daniela Neupauerová Obec Letanovce 14.07.2020
15.07.2020 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž.
48195.74 € s DPH Obec Svätý Kríž Kalorim s.r.o. 15.07.2020
15.07.2020 Výstavba el. nabíjacej stanice pre elektromobily
4809.58 € s DPH Obec Batizovce Autech s.r.o. 10.07.2020
14.07.2020 Vysporiadanie sporných nárokov SOZA Používateľom v súvislosti s použitím chránených hudobných diel - 20. reprezentačný ples obce Letanovce
DU/20/55088/002
0.00 € s DPH Obec Letanovce Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 06.07.2020
14.07.2020 zverejňovanie nájomných zmlúv na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Cintorín
105/2020
120.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok TOPSET Solutions s.r.o. 13.07.2020
14.07.2020 zber a preprava triedeného odpadu
104/2020
0.00 € s DPH Veronika Bednárová - Kuchyne Bednár Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 08.07.2020
13.07.2020 a) transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu zo strany VÚB, a. s. pre majiteľa účtu, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s. pre depozitné produkty. b) Bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je vedený a používaný účelovo v súvislosti s financovaním projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov, s názvom projektu:"Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Litmanová" (ďalej len „Projekt"). c) V záujme dodržania účelovosti použitia finančných prostriedkov sa zmluvné strany dohodli, že majiteľ účtu, vrátane disponentov, po celú dobu vedenia tohto bežného účtu bude oprávnený disponovať s bežným účtom výlučne so súhlasom VÚB, a.s. K účtu nie je možné zriadiť službu Internet banking ani vydať platobnú kartu. d) Majiteľ účtu nie je povinný platiť žiadne poplatky ani odplaty v súvislosti s vedením tohto účtu, zostatok na účte je neúročený. e) Pred tým, ako zaniknú všetky záväzky majiteľa účtu voči VUB, a.s. z tých obchodov, ktoré VÚB, a.s. poskytla majiteľovi účtu v súvislosti s Projektom, nie je majiteľ účtu oprávnený akýmkoľvek spôsobom vypovedať túto zmluvu o bežnom účte, ani od nej odstúpiť; v prípade neoprávneného vypovedania tejto zmluvy o bežnom účte zo strany majiteľa účtu, VÚB, a.s. nie je povinná tento bežný účet zrušiť.
0.00 € s DPH Obec Litmanová Všeobecná úverová banka, a.s. 10.07.2020
13.07.2020 Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že na uľahčenie vymáhania Zabezpečenej pohľadávky odovzdal Veriteľovi Blankozmenku. Dlžník neodvolateľne udeľuje Veriteľovi bezpodmienečné právo vyplniť Blankozmenku spôsobom uvedeným v Dohode.
860/2020/D
0.00 € s DPH Obec Litmanová Všeobecná úverová banka, a.s. 10.07.2020
13.07.2020 Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o úvere peňažné prostriedky: (a) do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene: 365 949,59 EUR, (b) za účelom spolufinancovania oprávnených výdavkov Dlžníka vyplývajúcich z realizácie projektu s kódom č. 310041K313 a názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Litmanová“ (ďalej pre účely zmluvy o úvere a jej príloh len „Projekt“), na realizáciu ktorého Dlžník uzavrel s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ( ďalej pre účely zmluvy o úvere a jej príloh len „Poskytovateľ“) dňa 27.02.2019 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 v rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, prioritná os: 4., Investičná priorita: 4.3, Špecifický cieľ: 4.3.1 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej pre účely zmluvy o úvere a jej príloh len „Zmluva o NFP“).
690/2020/UZ
365949.59 € s DPH Obec Litmanová Všeobecná úverová banka, a.s. 10.07.2020
13.07.2020 Pozemky C-KN 187/3, C-KN 187/4, C-KN 234/64 k. ú Hybe spolu o výmere 443 m2
2215.00 € s DPH Ing. Renáta Murgašová Obec Hybe 13.07.2020
13.07.2020 Nájom nebytových priestorov v budove OcÚ
96.00 € s DPH Slovak telecom a.s. Obec Mengusovce 24.06.2020
13.07.2020 Nájomné za hrobového miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne.
77/C/2020
7.50 € s DPH Anna Korheľová Obec Hozelec 06.07.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 33635.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2242 2243