Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.07.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí pre lokality: Vrch poľa , Pred Maretou
01/2019
40000.00 € bez DPH Obec Mengusovce BSK EUROPE, s.r.o. 16.07.2019
16.07.2019 Do predmetnej Zmluvy sa v bode 1. do predmetu zmluvy doplňuje nasledujúca legenda – vysvetlenie pojmov a skratiek: KO – komunálne odpady uvedené v skupine odpadov 20 Katalógu odpadov ZKO – zmesový komunálny odpad katalógové číslo 20 03 01 DSO – drobný stavebný odpad katalógové číslo 20 03 08 RECY-vrece – vrece príslušnej farby na zber vytriedených druhov komunálnych odpadov, poskytované dodávateľom (papier, plasty, kovy, sklo, VKM) VKM – viacvrstvové kombinované materiály (obaly od mlieka, džúsov a pod.) Š-MOK – špeciálny maloobjemový kontajner, a to: 450 litrový kovový kôš, zvon ( evidovaný objem 1300 litrov), 1100 litrový plastový kontajner, sud na odpadové jedlé oleje, kovový dvojplášťový kontajner, plastové nádoby na zber biologicky rozložiteľných odpadov a pod. NO, N – nebezpečný odpad SLNO – sprievodný list nebezpečného odpadu (predpísaný formulár) VOO – veľkoobjemové odpady VOK – veľkoobjemový kontajner (5-7-10 m3) POaFO – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov
0.00 € s DPH Obec Litmanová EKOS, spol. s r. o. 01.07.2019
16.07.2019 ukončenie nájmu
506/8
0.00 € s DPH P.Maťašovský, Z.Uličná Obec Podtureň 11.07.2019
16.07.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.7. do 31.12.2019
48.75 € s DPH Obec Arnutovce Komunálna poisťovňa 30.06.2019
16.07.2019 Nájom bytu
120.01 € s DPH Andrea Kútna Obec Svätý Kríž 30.06.2019
16.07.2019 Nájom bytu
130.67 € s DPH Mišota Matej Obec Svätý Kríž 30.06.2019
16.07.2019 Nájom bytu
142.38 € s DPH Kreva Dušan Obec Svätý Kríž 30.06.2019
16.07.2019 Zmena článku 1 - vykonávanie správy obecných nájomných bytov podľa BD
42/19
0.00 € s DPH Obec Podtureň NBD - Podturň, s.r.o. 16.07.2019
16.07.2019 zmena čl. 1 - správa bytov podľa jednotlivých BD
14/19
0.00 € s DPH Obec Podtureň NBD - Podtureň, s.r.o. 16.07.2019
16.07.2019 odvádzanie splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0.00 € s DPH Kočiš Michal Obec Spišské Tomášovce 11.07.2019
16.07.2019 Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného úživania
KRHZ-PO-363/2019
0.00 € s DPH Obec Olšavica Slovenská republika zastúpena Ministerstvom vnútra SR 10.05.2019
16.07.2019 Biznis linka S
0.00 € s DPH Obec Olšavica Slovak Telekom, a.s. 14.06.2019
16.07.2019 Vzájomná spolupráca v rámcovo uvedenom rozsahu a činnostiach
0.00 € s DPH Obec Olšavica Občianske združenie MAS LEV, o.z. 10.06.2019
16.07.2019 Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb "Projektový manažér projektu: MOPS v obci Letanovce" kód projektu v ITMS2014+:312051j730 z dôvodu ukončenia aktivít projektu
0.00 € s DPH Obec Letanovce QVANTA, s.r.o. 15.07.2019
16.07.2019 Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb " MOPS - publicita a monitoring" projektu " MOPS v obci Letanovce", kód projektu v ITMS2014+:312051J730 z dôvodu ukončenia aktivít projektu
0.00 € s DPH Obec Letanovce QVANTA, s.r.o. 15.07.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 33029.
1 3 5 6 7 8 9 2201 2202