Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.07.2019 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vypracovať Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Doľany.
č. 0206/2019
3780.00 € s DPH Obec Doľany Ateliér URBEKO, s.r.o. 04.07.2019
04.07.2019 Realizácia stavebných prác na projekte - Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná - Objekt: SO 01 Splašková kanalizácia
1/2019
176010.59 € s DPH Obec Výborná Mopax, s.r.o. 11.03.2019
04.07.2019 Realizácia stavebných prác na projekte - Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná - Objekt: SO 01 Splašková kanalizácia
Dodatok č. 1
157901.34 € s DPH Obec Výborná Mopax, s.r.o. 16.05.2019
04.07.2019 odvádzanie splaškovej vody verejnou kanalizáciou
8/2019
36.00 € s DPH Marián Mangera Obec Spišské Tomášovce 04.07.2019
04.07.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
8/2018
0.00 € s DPH Kroščen Marián Obec Letanovce 30.04.2019
04.07.2019 Zmena oprávnených užívateľov nájomného bytu
53/2018
0.00 € s DPH Kroščenová Silvia Obec Letanovce 30.04.2019
04.07.2019 Pripravenie Žiadosti o NFP pre projektový zámer "Wifi pre Teba v obci Slovenská Ves "
1100.00 € s DPH Obec Slovenská Ves M.O.holding s.r.o. 01.07.2019
03.07.2019 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
37/19
266.80 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 01.07.2019
03.07.2019 Poskytovanie právnych služieb
Dodatok č.2 k Zmluve
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr.Budzíková & JUDr.Dachová, s.r.o 16.06.2019
03.07.2019 Zmeny poistenia
95.00 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa,a.s. 27.03.2019
03.07.2019 Ukončenie nájmu nebyt. priestorov
240.00 €/rok s DPH Bc.Jaroslav Lenko JL comp Obec Hybe 28.06.2019
03.07.2019 Užívanie nebytových priestorov v budove Obecného úradu
240.00 €/rok s DPH JLcomp s.r.o. Obec Hybe 01.07.2019
03.07.2019 Predmetom zmluvy sú udržiavacie práce na doméne stránky Novej Lesnej
Dodatok č.1 k Zmluve
80.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 27.06.2019
03.07.2019 podmienky a práva prenajímateľa a nájomcu nebyt. priestorov v budove na ul. Štúrova č. 376
NZ-01-2019
82.00 €/mesiac s DPH Slovenská pošta a.s. Obec Batizovce 02.07.2019
03.07.2019 Predmetom zmluvy je predtlačová príprava obecných novín
Zmluva o dielo
30.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 01.07.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 33029.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2201 2202