Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.06.2022 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce č. KN-C 327/4 (vytvoreného z pozemku KN-C 10) o výmere 54 m2 a KN-C 337/7 (vytvoreného z pozemku KN-C 337/1) o výmere 358 m2 vedených na LV č.172 za pozemok vo vlastníctve p.Michala Kováča KN-C 97/8 (vytvorený z pozemku parc.č. KN-C 97/2) vedený na LV 517 v k.ú. Beňadiková
ZML. 26/2022
2368.92 € s DPH Michal Kováč Obec Beňadiková 30.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/130 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 22/2022
3.00 €/rok s DPH Ing. Ján Janovčík Obec Beňadiková 31.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. B/88 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 18/2022
1.50 €/rok s DPH Zdenek Tekel Obec Beňadiková 31.05.2022
02.06.2022 Nájom hrobového miesta č. A/138 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 16/2022
3.00 €/rok s DPH Milan Kozub Obec Beňadiková 31.05.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 12:12
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
1422413
1400.00 € s DPH Obec Poľanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.05.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 12:12
poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
267.46 € s DPH Obec Poľanovce 3 W Slovakia,s.r.o. 13.05.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 12:12
ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
0.00 € s DPH Obec Poľanovce 3 W Slovakia,s.r.o. 13.05.2022
01.06.2022 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
46.00 € s DPH Obec Arnutovce 3W Slovakia, s.r.o. 31.05.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 12:11
Rekonštrukcia časti strechy domu smútku v Novej Lesnej.
Dodatok č.1
4919.27 € s DPH Obec Nová Lesná Metrotile CE s.r.o. 30.05.2022
01.06.2022
Crz:02.06.2022 01:18
Prenájom bytu č. 6 v bytovom dome č. 505
6
130.19 € s DPH Liptovská Porúbka Obec Liptovská Porúbka 31.05.2022
01.06.2022
Crz:02.06.2022 01:17
Zmluva o dielo - Detské ihrisko
02052022
11772.00 € s DPH Liptovská Porúbka FUN & PLAY 01.06.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 17:11
prenájom bytu nižšieho štandardu na ulici Lipovej
0.00 € s DPH Gabčo Lukáš, Gabčová Barbora Obec Spišské Tomášovce 23.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 17:10
Dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 129/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, IČO: 33 984 051 dňa 26.11.2021, autorizačne overeného Ing. Ladislavom Tichým dňa 26.11.2021 a úradne overeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 08.12.2021 pod č. G1-827/2021 (ďalej ako „Geometrický plán č. 129/2021“) na pozemku vo výlučnom vlastníctve Povinnej z vecného bremena (1/1 k celku), nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú Betlanovce, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1
33
68.50 € s DPH Lucia Ščuková Obec Betlanovce 27.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 17:09
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 038/BO/PJ/2022
32/22
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 05.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 08:16
nájom hrobového miesta č. 413
318 2022
24.00 € s DPH Zuzana Hutková Liptovská Porúbka 30.05.2022
Zobrazených 121 - 135 z celkových 31387.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2092 2093