Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.01.2020 nájom HM 2632
2/2020
6.64 € s DPH Šarišská Marta Obec Pribylina 07.01.2020
15.01.2020 nájom HM 2631
3/2020
6.64 € s DPH Šarišská Marta Obec Pribylina 03.01.2020
15.01.2020 Predmetom zmluvy je správa informačných systémov a počítačovej siete objednávateľovi
20-1/2020
189.00 €/mesiac s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce DveeLL, spol. s r. o. 13.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.22/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.23/1,2 na verejnom pohrebisku
33.20 € s DPH Jozef Bobko Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Prenájom HM č.324 na verejnom pohrebisku
16.60 € s DPH Helena Žigová Obec Vydrník 15.01.2020
15.01.2020 Poistná zmluva - krytie rizika
9127003795
113.40 € s DPH Obec Arnutovce UNIQA poisťovňa, a.s. 31.12.2019
14.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
147.09 € s DPH Alena Sabovčíková Obec Liptovský Peter 01.12.2019
14.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
120.87 € s DPH Martina Mikulová Obec Liptovský Peter 01.12.2019
14.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
190.53 € s DPH Ján Stupka Obec Liptovský Peter 01.12.2019
14.01.2020 zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“
202.33 € s DPH Michal Luštík Obec Liptovský Peter 01.12.2019
14.01.2020 Vypožičanie priestorov športového objektu
03/2020
202.50 € s DPH Kamil Kovalčík Základná škola J. M. Petzvala 10.01.2020
14.01.2020 prenájom ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Kežmarku
29/2020
0.00 € s DPH ZŠ - Grundschule Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 14.01.2020
14.01.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo: „Vybudovanie detského ihriska v obci Betlanovce“, umiestnenie, montáž a osadenie hracích prvkov (výkopové práce na kotvenie prvku, osadenie, ukotvenie do pripravených základov, betonáž základu prvkov) na parcele CKN č. 352/1 v katastrálnom území Betlanovce a jeho uvedenie do prevádzky, v zmysle všeobecne záväzných technických požiadaviek, príslušných technologických postupov, pri dodržaní platných STN podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
8520.36 € s DPH Obec Betlanovce ENERCOM s.r.o. 08.01.2020
14.01.2020 Zmena podmienok zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu z obce Betlanovce
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 20.12.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 32396.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 2159 2160