Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.04.2020 Výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov
7/2020
48.00 €/mesiac s DPH Obec Veľký Slavkov osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.04.2020
07.04.2020 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar vrátane dopravy a montáže na predmet zákazky s názvom Obstaranie zariadenia sály kultúrneho domu - stoly a stoličky.
11404.80 € s DPH Obec Osturňa BELHOLZ, s.r.o. 07.04.2020
06.04.2020 Zmena a doplnenie ZoD v rozsahu: - Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii. -Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súviasiacej s realizáciou diel kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľom.
0.00 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 06.04.2020
06.04.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
1420 519
1400.00 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.04.2020
06.04.2020 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
10220.91 € s DPH Obec Lomnička NATUR-PACK, a.s. 06.04.2020
06.04.2020 Pripojenie RD na KNC 4071/42 na kanalizačný zberač
21/2020
0.46000 €/m³ s DPH Ing. Miroslav Pjatek Obec Pribylina 06.04.2020
06.04.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo:3s100/BRKO/2019/P-7
3s100/BRKO/2019/P-7
0.00 € s DPH Kláštorisko Letanovce s.r.o. Brantner Nova s.r.o. 29.02.2020
06.04.2020 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpoč. org. alebo prísp. org., ktorej zriaďovateľom je obec resp.dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
19/46/012/45
0.00 € s DPH Obec Osturňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 05.06.2019
06.04.2020 Zriadením spoločného školského obvodu základnej školy je zabezpečená zákonom stanovená povinná školská dochádzka pre žiakov prvého a druhého stupňa obcí.
0.00 € s DPH Obec Osturňa Mesto Spišská Stará ves 17.06.2019
06.04.2020 Účastníci správnej dohody o určení spoločného školského obvodu uvedení v Článku 1 tejto dohody sa podľa § 8 ods. 2 zák. č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve dohodli na určení spoločného školského obvodu Základnej školy, Veľká Franková 56, 05979 Veľká Franková, pre 1.-4. ročník základnej školy.
0.00 € s DPH Obec Osturňa Obec Veľká Franková 26.06.2019
06.04.2020 Podnik a účastník uzatvárajú vo vzťahu k Službe Verejná telefónna služba oznančenej v Tabuľke č. 1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre Službu Verejná telefónna služba s tel. číslom identif. v tab. č. 1 mení a upravuje v rozsahu a spôsobom zvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku.
15.00 €/mesiac bez DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 17.07.2019
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 562/urna
30.00 € s DPH Elena Socháňová Obec Liptovský Peter 18.02.2020
06.04.2020 Účastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, doba viazanosti ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie na ďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Účastník nachádza.
15.00 €/mesiac bez DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 17.07.2019
06.04.2020 ukončenie Zmluvy o zabezpečení separovaného zberu č.13/08 zo dňa 31.01.2008
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.02.2020
06.04.2020 Účastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, doba viazanosti ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie na ďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Účastník nachádza.
6.00 €/mesiac bez DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 17.07.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 33618.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 2241 2242