Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.06.2022
Crz:27.06.2022 17:09
Zmluva o dielo č. 1/2022 uzavretá v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných a montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: ČOV a kanalizácia Betlanovce.
38
430613.59 € s DPH Obec Betlanovce Skupina dodávateľov: MBM-Group a.s, PRAKTIKPUMP s.r.o. 24.06.2022
24.06.2022 Nájom hrobového miesta (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 17/2022
1.50 €/rok s DPH Zdeno Uličný Obec Beňadiková 15.06.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 12:11
strážna služba pri akcii Jazdecké preteky Štiavnická podkova 53. ročník
01-06/2022
432.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik VR Security, s.r.o. 23.06.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 08:09
Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Obecného domu č.68
4/2022
0.00 € s DPH Urbariát, pozemkové spoločenstvo Vydrník Obec Vydrník 22.06.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 12:11
ZMLUVA UZATVORENÁ V ZMYSLE OBCHODNÉHO ZÁKONA A OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA - zabezpečenie konania predstavenia 4.6.2022
360/2022
200.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 04.06.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 12:16
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment ŽoNFP ,, WIFI pre Teba II
290.00 € s DPH Liptovská Porúbka PROGRANT, s.r.o. 23.06.2022
24.06.2022
Crz:25.06.2022 01:11
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70.00 € s DPH Magdaléna Kukurová Obec Betlanovce 24.06.2022
23.06.2022
Crz:24.06.2022 01:14
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k zmluve uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom - mení sa dĺžka realizácie na 10 mesiacov, začiatok realizácie: 01.08.2021, ukončenie realizácie 31.5.2022.
IROP-CLLD-X653-512-0
0.00 € s DPH Obec Nemešany Občianske združenie MAS LEV, o.z. 22.06.2022
23.06.2022
Crz:24.06.2022 01:13
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
34/22
120.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa, a. s. 30.04.2022
23.06.2022 výroba okien a posuvných hliníkových dverí, systém ALIPLAST
152022
12751.20 € s DPH Obec Hozelec HOLYTEK SLOVAKIA s.r.o. 14.06.2022
23.06.2022 Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
1.66 €/rok bez DPH Ján Mudrák Obec Osturňa 25.03.2022
23.06.2022 Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
1.66 €/rok bez DPH Magdaléna Ožvoldíková Obec Osturňa 25.03.2022
23.06.2022 Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
1.66 €/rok bez DPH Vlasta Homzová Obec Osturňa 25.03.2022
23.06.2022 Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
1.66 €/rok bez DPH Vlasta Homzová Obec Osturňa 25.03.2022
23.06.2022 Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
1.66 €/rok bez DPH Vlasta Homzová Obec Osturňa 25.03.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 31387.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 2092 2093