Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.05.2023
Crz:29.05.2023 10:59
Dodatok k Zmluve o poskytnutím NFP - zmena projektu - zmena termínu realizácie projektu od 07.2023 do 12.2023
309070ABP3
0.00 € s DPH Obec Sulín Pôdohospodárska platobná agentúra 19.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 11:16
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vydrník NATUR-PACK, a.s. 17.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 11:16
Obec v zmysle VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií a schváleného rozpočtu Obce Vydrník na rok 2023 Uznesením č. 333/2022 zo dňa 20.10.2022 poskytuje Príjemcovi finančnú dotáciu
1/2023
1300.00 € s DPH HK Vydrník, občianske združenie Obec Vydrník 25.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 12:46
Združená dodávka plynu od 1. 6. 2023 - 31. 05. 2025
0.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy SPP, a.s. 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:27
Dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny, Školské ovocie
0.00 € s DPH Materská škola PLANTEX, s.r.o. 29.05.2023
29.05.2023 Záväzok zhotoviteľa vykonať pripojenie a poskytovať služby prístupu do celosvetovej siete INTERNET prostredníctvom vlastnej intranetovej siete ALCONET s cieľom používať objednávateľom akékoľvek služby a informácie v sieti INTERNET bežne dostupné vo svoj prospech a záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi dojednanú súčinnosť a zaplatiť mu za vykonané pripojenie a poskytované služby prístupu dohodnutú cenu: Za pripojenie zhotoviteľ vyúčtuje jednorazový zriaďovací poplatok 1 € s DPH. V tejto cene sú zahrnuté montážne práce a prenájom zariadenia dodaného zhotoviteľom. Poplatok za poskytovanie služieb a internetu zhotoviteľom je 18,90 € mesačne počnúc mesiacom Jún 2023. Cena je s DPH.. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyššie uvedenú sumu za mesačný poplatok nezvyšovať. Pri ročnej platbe vopred poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi zľavu vo výške jedného mesačného poplatku.
ZML. 24/2023
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ALCONET, s.r.o. 26.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:25
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
A/104/2023
60.00 € s DPH Iveta Pušková Obec Hranovnica 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:25
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
A/154/2023
60.00 € s DPH Irena Čonková Obec Hranovnica 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:25
Nájom hrobového miesta - jednohrob
B/196/2023
40.00 € s DPH Alena Jacošová, Mgr. Obec Hranovnica 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 16:01
Zmluva o účelovom úvere č. 0417/23/08743
38/23
116000.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:25
Nájom hrobového miesta - dvojhrob
C/51/2023
60.00 € s DPH Alena Jacošová, Mgr. Obec Hranovnica 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 16:01
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0887/22/08743
39/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 16:01
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0694/19/08743
40/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 29.05.2023
29.05.2023
Crz:29.05.2023 14:03
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0507/21/08743
41/23
0.00 € s DPH Obec Gánovce Československá obchodná banka, a. s. 29.05.2023
29.05.2023 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku, ak o príspevok požiadal, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, alebo sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“) a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačná činnosť“) a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (ďalej len „organizátor“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak o príspevok požiadal.
ZML. 25/2023
68.44 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 26.05.2023
Zobrazených 61 - 75 z celkových 32566.
1 2 3 5 7 8 9 2171 2172