Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Finančný príspevok určený pre potreby obce.
100.00 € bez DPH Obec Osturňa Róbert Samson 23.09.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 12:11
Prenájom bytu č. 8 v bytovom dome 505
176.57 € s DPH Peter Puškár s manž. Liptovská Porúbka 28.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
prenájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 506
150.00 € s DPH Ján Lehotský, Kármen Majtrák Liptovská Porúbka 29.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 506
146.44 € s DPH Marika Macková, Imrich Misura Liptovská Porúbka 28.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 505
159.26 € s DPH Denis Frič Liptovská Porúbka 29.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 5 v bytovom dome č. 506
178.76 € s DPH František Bátory Liptovská Porúbka 28.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 506
137.79 € s DPH Ľubomír Torok Liptovská Porúbka 28.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 505
155.27 € s DPH Lesáková Lenka, Lesák Radoslav Liptovská Porúbka 28.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:16
Prenájom bytu č. 8 v bytovom dome č. 506
186.57 € s DPH Mgr. Jana Gazdičová, Ing. Marek Galvánek Liptovská Porúbka 31.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 14:25
Prenájom bytu č. 4 v bytovom dome č. 505
148.07 € s DPH Ing. Martin Lenárt Liptovská Porúbka 31.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky špecifikovaných nasledovne: príves nákladný a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.
0.00 € bez DPH Obec Osturňa Slovenská republika,zastúp. Ministerstvom vnútra SR 15.06.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Predmetom tejto zmluvy je peňažný dar darcu, ktorého hodnota je uvedená v čl. 2 tejto zmluvy a prijatie tohto finančného daru obdarovaným za účelom poskytnutia možnosti nakrúcania projektu FORST na pozemkoch, ktoré sú v jeho správe dňa 3.11.2022 a 5.11.2022 v katastri obce Osturňa.
900.00 € bez DPH Obec Osturňa FILM LOCATION MANAGERS s.r.o. 20.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Predávajúci na základe tejto Zmluvy prevádza vlastnícke právo k novovytvorenému pozemku parc. č. KN C 640/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 92 m2, popísaného v predchádzajúcom odseku touto Zmluvou do výlučného vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci uvedený novovytvorený pozemok KN C 640/4 nadobúda do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške, v lehote a spôsobom uvedeným v článku č. 3 tejto Zmluvy.
2300.00 € bez DPH Poľovnícke združenie Bystrá v Osturni Obec Osturňa 20.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 15:07
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1449, katastrálne územie Osturňa, obec Osturňa, okres Kežmarok, a to: -KN C 1290/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 17 m2, -časť novej parcely KN C 1290/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 16 m2, v rozsahu dielu 2, o výmere 12 m2.
650.00 € bez DPH Tomáš Hurajt, Lenka Hurajtová Obec Osturňa 20.10.2022
23.11.2022
Crz:23.11.2022 13:55
nájom bytu
A 70/2022
36.00 €/mesiac s DPH Helena Gáborová Obec Batizovce 12.11.2022
Zobrazených 61 - 75 z celkových 31387.
1 2 3 5 7 8 9 2092 2093