Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.07.2024
Crz:02.07.2024 18:21
Predmetom dohody je záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku preukazovať výšku oprávnených nákladov a trvanie zamestnania osôb z oprávnenej cieľovej skupiny v zmysle tejto dohody v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.
HS 04/2024
7534.48 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 20.06.2024
02.07.2024
Crz:02.07.2024 15:31
zriadenie vecného bremena - uloženie žľabu dažďovej kanalizácie
0.00 € s DPH Milan Repko a spol. Obec Spišské Tomášovce 01.07.2024
01.07.2024
Crz:01.07.2024 15:09
prenájom hrobového miesta č. 570 na 10 rokov
202300015
45.00 € s DPH Gábor František Obec Spišské Tomášovce 27.08.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:06
mobilný internet akciová ponuka
85/2024
4.99 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 13.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:06
Mobilný internet akciová ponuka
86/2024
14.99 €/mesiac s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 13.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:06
zmena doby nájmu
87/2024
15.00 € s DPH Milan Šroll Obec Batizovce 07.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:06
nájom hrobového miesta
88/2024
15.00 € s DPH Božena Barborková Obec Batizovce 04.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 12:50
Poistenie majetku
8004021635
2394.20 €/rok s DPH Základná škola J. M. Petzvala ČSOB Poisťovňa a.s. 20.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:06
poskytnutie dotácie
89/2024
1000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Batizovce Obec Batizovce 28.06.2024
28.06.2024
Crz:28.06.2024 13:47
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania hrobové miesto.
35/01/2024/CINT
16.60 € s DPH Štefan Jurčo Obec Mlynčeky 28.06.2024
27.06.2024
Crz:28.06.2024 03:45
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vyhotoví kompletnú spisovú dokumentáciu Jána Kovalčíka, trvale bytom 059 79 Osturňa č. , a to podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
1/2024
100.00 € bez DPH Obec Osturňa Mgr. Daniela Koršňáková 12.04.2024
27.06.2024
Crz:27.06.2024 10:48
Prepožičanie priestorov športového objektu
11/2024
144.00 € s DPH Michaela Ofčáková Základná škola J. M. Petzvala 27.06.2024
27.06.2024
Crz:28.06.2024 03:45
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vyhotoví kompletnú zdravotnú dokumentáciu Jána Kovalčíka, trvale bytom 059 79 Osturňa , a to podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
1/2024
50.00 € bez DPH Obec Osturňa MUDr. Alžbeta Balážová 12.04.2024
26.06.2024
Crz:26.06.2024 08:10
určenie výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv z dôvodu trvalého vyňatia Lesného pozemku
200.00 € s DPH Obec Vernár Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Vernár 10.06.2024
26.06.2024
Crz:26.06.2024 11:06
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2024 na záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov.
66/24
500.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce, dcérocirkev Gánovc Obec Gánovce 10.06.2024
Zobrazených 61 - 75 z celkových 31785.
1 2 3 5 7 8 9 2118 2119