Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2011 o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou
132/2011
0.50000 €/m³ Marianna Moravcová Tomčíková Obec Vavrišovo 21.06.2011
30.06.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná, a.s. 22.06.2011 22.06.2011
29.06.2011 Predaj pozemku
Kúpna zmluva
52.00 € Viktor Pjontek Obec Svätoplukovo 27.06.2011
29.06.2011 Zmluva o vkladovom účte
0.00 € Obec Veterná Poruba Dexia banka Slovensko 29.06.2011
29.06.2011 Zmluva o vkladovom účte
0.00 € Obec Veterná Poruba Dexia banka Slovensko 29.06.2011
29.06.2011 Zmluva o poskytnutí služby č.83/2011 uzatvorená na zabezpečenie nakladania, vývozu, zneškodňovania a ukladania komunálneho odpadu v súlade s § 269 a násl. Obchodného zákonníka
83/2011
0.00 € Obec Veterná Poruba Verejnoprospešné služby 29.06.2011
29.06.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov
0.00 € Súkromné centrum voľného času Rosnička Vlkovce Obec Hôrka 27.06.2011
29.06.2011 Dohoda č.28/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu nezamestnaností na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov
č.28/§50j/2011
5276.20 € Obec Nižné Repaše Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny v Poprade 27.05.2011
29.06.2011 Zmluva o bežnom účte
374/12/0511
0.00 € Obec Lesíček Dexia banka Slovensko a.s.,Žilina 28.06.2011
29.06.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurof.úvere Dodatok č.1
40/049/10
0.00 € Obec Lesíček Dexia banka Slovensko a.s.,Žilina 28.06.2011
28.06.2011 Úprava podmienok spolupráce - Kultúrne poukazy 2011
MK-00300/2011/9.1
0.00 € Obec Podhorany Ministerstvo kultúry SR 03.03.2011
28.06.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácii samospráv
0.00 € Obec Podhorany Dexia banka Slovensko, Hodžova 11,010 11 Žilina 20.04.2011
28.06.2011 Dodatok 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu ŽP v Prešove z 20.12.2010
8342010
0.00 € Obec Podhorany KÚ ŽP - Prešov 24.03.2011
28.06.2011 Dodatok 2- Zmluva o dielo "Regenerácia a skvalitnenie infraštruktúra v obci Podhorany"
0.00 € Obec Podhorany Ing. Danica Slosarčíková, Stará Ľubovňa 10.05.2011
28.06.2011 Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa §71 ods.6 zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
0.00 € Obec Podhorany Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18,059 01 Spišská Belá 03.05.2011
Zobrazených 26926 - 26940 z celkových 27816.
1 2 1792 1793 1794 1796 1798 1799 1800 1854 1855