Zmluva

Zmluva o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Magdaléna Ožvoldíková

Adresa objednávateľa: Osturňa č. 214, 059 79

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Osturňa

Adresa dodávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa

IČO dodávateľa: 00326453

Predmet zmluvy: Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do užívania za nájomné a za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto na pohrebisku v obci Osturňa za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Zmluvná cena: 1.66 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.03.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022

Dokumenty Pdf 618 Ožvoldíková 214.pdf ( veľkosť: 199 KB, aktualizované: Štvrtok 23. Jún 2022 15:19 )