Zmluva

Mandátna zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Lomnička uzatvorená podľa §566 zákona č.513/1991 Zb OZ

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Ing. Ján Kunák

Adresa dodávateľa: Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 10772677

Predmet zmluvy: /1/ Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre mandanta na jeho účet zariadi nasledovnú obchodnú záležitosť: obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obce Lomnička v rozsahu potrebnom na vypracovanie Územného plánu Obce Lomnička podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Záväzok Mandatára sa považuje sa splnený predložením Územného plánu resp. jeho návrhu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Zmluvná cena: 1800.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.08.2018

Datum zverejnenia: 13.09.2018

Dokumenty Pdf img-913091543.pdf ( veľkosť: 550,5 KB, aktualizované: Štvrtok 13. September 2018 13:03 )