Zmluva

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 5004/18/045 v zmysle §497 a násl. ObZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5004/18/045

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: OTP Banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Štúrova 54, 813 54 Bratislava

IČO dodávateľa: 31318916

Predmet zmluvy: 1. Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta krátkodobý Úver v sume 91 729,41 €, slovom deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťdeväť 41/100 euro. 2. Úver je poskytovaný na účel: a) splatenie dlhu obce voči štátnym inštitúciám – Daňový úrad, sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Dôvera na základe predložených potvrdení, b) splatenie dlhu ZŠ a MŠ Lomnička, 3. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu. 4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK06 5200 0000 0000 1805 1551.

Zmluvná cena: 91729.41 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 08.08.2018

Dokumenty Pdf Obec_Lomni¦Źka_KU.pdf ( veľkosť: 374,8 KB, aktualizované: Štvrtok 27. September 2018 14:12 )