Zmluva

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 5004/18/044 v zmysle §497 a násl. ObZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5004/18/044

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: OTP Banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Štúrova 54, 813 54 Bratislava

IČO dodávateľa: 31318916

Predmet zmluvy: Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta dlhodobý Úver v sume 684 666,29 €. Úver je poskytovaný na účel: a) Refinancovanie 6. úverov Klienta v Banke podľa aktuálneho stavu týchto úverov. b) Úhrada splatných záväzkov voči dodávateľom na základe predložených daňových dokladov v celkovej sume 24 516,72 €. 3. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu. 4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK55 5200 0000 0000 1805 1930.

Zmluvná cena: 684666.29 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 08.08.2018

Dokumenty Pdf Obec_Lomni¦Źka_DU.pdf ( veľkosť: 337,1 KB, aktualizované: Štvrtok 27. September 2018 14:17 )