Zmluva

Komisionárska zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: UP Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet zmluvy: 1.1 Komisionár Up Slovensko, s.r.o. a Komitent sa dohodli, že na základe tejto rámcovej Komisionárskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) sa Komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho účet určité obchodné záležitosti (ďalej len „Služby“) bližšie určené v čl. III tejto Zmluvy a vo Všeobecných obchodných podmienkach. 1.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných v čl. III a vo Všeobecných obchodných podmienkach k tejto Zmluve Komisionárom predovšetkým pre zamestnancov Komitenta, ako aj pre Komitenta i tretie osoby určené Komitentom (ďalej len „Používateľ kupónov“), a to prostredníctvom kupónov podľa čl. III Zmluvy v zariadeniach (prevádzkach) poskytovateľov Služieb určených Komisionárom. 1.3 Na základe kupónov podľa čl. II a III tejto Zmluvy budú Služby zabezpečené a poskytované v zariadeniach (prevádzkach) zmluvných partnerov Komisionára, označených viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie Služby sprostredkovanej Komisionárom. Zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára budú zverejnené a priebežne aktualizované na web stránke Komisionára www.up-slovensko.sk. Komisionár má právo aktualizovať (meniť) zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára poskytujúcich Služby.

Zmluvná cena: 0.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.02.2018

Datum zverejnenia: 01.03.2018

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 179,8 KB, aktualizované: Štvrtok 01. Marec 2018 10:29 )