Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č. 17, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa: 31999522

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to:KN-C parc.č. 250/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Lomnička, Obec Lomnička, okres Stará Ľubovňa v celosti a bez výhrad

Označenie nehnuteľnosti: pozemok zastavané plochy a nádvoria ; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička ; Parcela číslo: 250/5;

Zmluvná cena: 560.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2017

Datum zverejnenia: 18.01.2018

Dokumenty Pdf img-118143611.pdf ( veľkosť: 604,5 KB, aktualizované: Štvrtok 18. Január 2018 14:47 )