Zmluva

Zmluva o nájme domu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Štefan Mirga

Adresa objednávateľa: Lomnička 13, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dom č. 13 nachádzajúci sa v Lomničke, stojaci na parc.č. KN-C 223 k.ú. Lomnička vo vlastníctve obce Lomnička, vedený na LV č. 1. Rodinný dom pozostáva z: 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpelne, WC a komory. Celková výmera podlahovej plochy je 76,02 m2.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Rodinný dom ; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C 223; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 13

Zmluvná cena: 120.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2017

Datum zverejnenia: 21.11.2017

Dokumenty Pdf img-Y21103009.pdf ( veľkosť: 73,6 KB, aktualizované: Utorok 21. November 2017 10:37 )