Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Poľnohospodárske družstvo Lomnička

Adresa objednávateľa: Tatranská 175/32, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa: 36478237

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje novoutvorenú parc.č. KN-C 199/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 91m2 x 10,00€/m2 =910,00 €(slovom:deväťstodesať eur), v súlade so Záväzným nariadením Obce Lomnička, táto bude uhradená na účet obce pred podaním návrhu na vklad do katastra.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C199/5;

Zmluvná cena: 10 €/m² bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017

Dokumenty Pdf img-123133032.pdf ( veľkosť: 62,4 KB, aktualizované: Utorok 23. Január 2018 13:30 )