Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Poľnohospodárske družstvo Lomnička

Adresa objednávateľa: Tatranská 175/32, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa: 36478237

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje novoutvorenú parc.č. KN-C 199/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 91m2 x 10,00€/m2 =910,00 €(slovom:deväťstodesať eur), v súlade so Záväzným nariadením Obce Lomnička, táto bude uhradená na účet obce pred podaním návrhu na vklad do katastra.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C199/5;

Zmluvná cena: 10 €/m² bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017

Dokumenty Pdf KZ- Obec Lomnička - Polnohospod. družstvo Lomnička.pdf ( veľkosť: 278,3 KB, aktualizované: Utorok 31. Október 2017 11:29 )