Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Martin Oračko a Martina Oračková

Adresa objednávateľa: Lomnička 14, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje novoutvorenú parcelu č. KN-C 199/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. KN-C 199/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 266 m2 x 4,00€/m2 =1.064 € (slovom:jedentisícšesťdesiatštyri eur), v súlade so Záväzným nariadením Obce Lomnička, táto bude uhradená na účet obce pred podaním návrhu na vklad do katastra.

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C199/6, KN-C199/7;

Zmluvná cena: 4 €/m² bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017

Dokumenty Pdf KZ- Martin Oračko, L 14.pdf ( veľkosť: 279,2 KB, aktualizované: Utorok 31. Október 2017 11:34 )