Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Pavol Zavacký

Adresa objednávateľa: Lomnička 64, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje parcelu č. KN-C 88/3-zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 67m2 x 4,00€/m2 =268,00 €(slovom:dvestošesťdesiatosem eur), táto bude uhradená do pokladne Obecného úradu Lomnička po zverejnení zmluvy.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C 88/3;

Zmluvná cena: 4 €/m² bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017

Dokumenty Pdf KZ- Obec Lomnička - Pavol Zavacký č.64.pdf ( veľkosť: 269,8 KB, aktualizované: Utorok 31. Október 2017 11:42 )