Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Jaroslav Mirga a Anna Mirgová

Adresa objednávateľa: Lomnička 21, 065 03 Podolínec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú rodinný dom súp.č. 21 v Lomničke a pozemok parc.č. KN-C 247 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 443 m2 za kúpnu cenu 3.610,00 € v súlade so znaleckým posudkom znalca Ing. Štefana Zimu č.19/2016 zo dňa 28.07.2016, táto bola uhradená pred podpisom zmluvy.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť rodinný dom s pozemkom ; List vlastníctva číslo: 146; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: KN-C 247; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 21

Zmluvná cena: 3610.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.08.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty Pdf KZ- Obec Lomnička - Mirga Jaroslav dom č. 21(2).pdf ( veľkosť: 268,3 KB, aktualizované: Pondelok 09. Október 2017 08:38 )