Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 27.01.2023 Predmetom je poskytovanie finančného príspevku pre zamestnávateľa podľa §54 Zákona o službách zamestnanosti
č.23/36/054/23
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 19.01.2023 Doplnenie bodu 10.23 k článku 10. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o. r.s.p.
Zmluva 19.01.2023 Zmena 3.1 článku 3 Zmluvy o zabezpečení stravovania
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s MŠ Spišský Hrhov
Zmluva 22.12.2022 Predmetom je záväzok dodávateľa zabezpečiť odberateľovi dodávku elektriny do jeho odberných miest.
0.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s.
Zmluva 12.12.2022 Zriadenie bežného účtu pre obec
0.00 € s DPH Obec Doľany Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva 02.12.2022 Predmetom je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti pre UoZ v obci.
č. 22/36/012/10
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 21.11.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní terénnej sociálnej práce a terénnej práce.
č. 405/2022
22515.00 € s DPH Obec Doľany Úrad vlády SR
Zmluva 21.11.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní predprimárneho vzdelávania detí z MRK.
č. 592/2022
29180.66 € s DPH Obec Doľany Úrad vlády SR
Zmluva 03.11.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
č. 5190054889
20.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluva 03.11.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
č.5190054890
25.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluva 29.10.2022 predmetom je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
č. 22/36/054/394
37659.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 28.10.2022 Predmetom je záväzok organizátora realizovať MOS pre obec prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
č. 22/36/010/5
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 25.10.2022 Predmetom je úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa pri zabezpečení vykonávania aktivácie u zamestnávateľa a podmienok realizácie zaškolenia ZUoZ
č. 22/36/054/404
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 21.10.2022 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytovanie fin. príspevku obci .
č. 22/36/054/357
2424.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 19.10.2022 Predmetom je bezodplatné darovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve SR: špeciálneho vozidla a nákladného prívesu
285-017/2
0.00 € s DPH Obec Doľany Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra SR
Zmluva 06.10.2022 Predmetom nájmu sú nebytové priestory - kancelária a komunitná miestnosť v budove Komunitného centra vo vlastníctve obce Doľany.
0.00 € s DPH Obec Doľany Človek v ohrození, n.o.
Zmluva 04.10.2022 Predmetom je zabezpečenie pre odberateľa auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou.
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o.
Zmluva 29.09.2022 Predmetom je realizácia stavby " Výstavba miestneho vodovodu pre MRK v obci Doľany"
č. 4/2021
110206.99 € s DPH Obec Doľany Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.
Zmluva 12.09.2022 Predmetom je záväzok dodávateľa poskytovať riadne a včas stravovacie služby, poskytovanie celodenného stravovania pre stravníkov odberateľa - pre Materskú školu Doľany
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň
Zmluva 09.08.2022 Predmetom je predaj pozemku registra "C" označeného parcelným číslom KN č. 233/2 druh pozemku záhrada o výmere 144 m2 v KÚ Doľany. .
576.00 € s DPH Obec Doľany Štefan Mirga
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1090.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 54 55