Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 29.09.2022 Predmetom je realizácia stavby " Výstavba miestneho vodovodu pre MRK v obci Doľany"
č. 4/2021
110206.99 € s DPH Obec Doľany Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.
Zmluva 12.09.2022 Predmetom je záväzok dodávateľa poskytovať riadne a včas stravovacie služby, poskytovanie celodenného stravovania pre stravníkov odberateľa - pre Materskú školu Doľany
0.00 € s DPH Obec Doľany Základná škola s Materskou školou, Školská jedáleň
Zmluva 09.08.2022 Predmetom je predaj pozemku registra "C" označeného parcelným číslom KN č. 233/2 druh pozemku záhrada o výmere 144 m2 v KÚ Doľany. .
576.00 € s DPH Obec Doľany Štefan Mirga
Zmluva 15.07.2022 Predmetom je zmena čl. I, bod 7 a čl. III. bod 8
Dodatok č. 17
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova, s.r.o.
Zmluva 15.06.2022 Predmetom je zmena dohodnutej sadzby elektriny na dobu 24 mesiacov pre odberné miesto.
0.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s.
Zmluva 15.06.2022 Predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo- webové sídlo s prezentáciou a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu.
SOD-35-10-2021-SK
990.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation s.r.o.
Zmluva 15.06.2022 Predmetom je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa.
SOP-35-10-2021-SK
300.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation, s.r.o.
Zmluva 15.06.2022 Predmetom je úprava vzájomných práv a povinností strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi.
ZS-35-10-2021-SK
0.00 € s DPH Obec Doľany GALILEO Corporation s.r.o.
Zmluva 09.05.2022 Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce.
č. 1422 422
1400.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 28.04.2022 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS
č. 22/36/054/127
3030.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva 25.04.2022 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu aktivít projektu "Výstavba miestneho vodovodu pre MRK v obci Doľany"
ZMSEPIMRK22022004523
111287.30 € s DPH Obec Doľany Ministerstvo vnútra SR /Sekcia európskych programov MV SR/
Zmluva 11.04.2022 Nákup nehnuteľnosti - pozemku reg. C parc. č. KN 240 druh pozemku záhrada o výmere 78 m2
780.00 € s DPH Obec Doľany Mária Tulejová
Zmluva 06.04.2022 Predmetom je poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
50000.00 € s DPH Obec Doľany Obecný podnik Doľany, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Zmluva 14.03.2022 Predmetom je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti, bližšie špecifikovanú v čl IV. tejto dohody.
č. 22/36/012/2
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 04.02.2022 Predmetom je doplnenie ďaľšieho čísla účtu do údajov v hlavičke Dohody č. 21/36/054/361.
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 21.01.2022 Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby pre objednávateľa pre zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa pre projekt: "Doľany, Miestne komunikácie" VO Stavebné práce
650.00 € s DPH Obec Doľany JUDr. Anna Kopčáková
Zmluva 12.01.2022 Zmena financovania projektu "Chyť sa svojej šance"- opatrenie č. 3 - zo zdrojov ESF.
č. 1
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 11.01.2022 Predmetom je realizácia služieb pre objednávateľa, súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru pre zabezpečenie projektu s názvom 312061AKB4-"Novostavba materskej školy v obci Doľany" k Zmluve o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003763
5000.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Ján Džugan
Zmluva 14.12.2021 Predmetom je úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinnosti SPP-D.
č. 1000191121
0.00 € s DPH Obec Doľany SPP- distribúcia, a.s.
Zmluva 01.12.2021 Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020, overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou.
600.00 € s DPH Obec Doľany AV Audit, s.r.o.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1073.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 53 54