Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 22.07.2024 Predmetom zmluvy je vypracovať pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko 2021-2027
150724
2000.00 € s DPH Obec Doľany Peter Baran - CS Consulting
Zmluva 30.04.2024 Predmetom je záväzok zamestnávateľa vytvoriť pracovné miesta pre uchádzača o zamestnanie.
č. 24/36/54X/
16517.70 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 15.04.2024 Predmetom zmluvy je prenechanie nebytových priestorov do užívania
332.00 € s DPH Janka Šišková Obec Doľany
Zmluva 25.03.2024 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
324 0925
3000.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 21.03.2024 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS a poskytovaní finančného príspevku.
č. 24/36/054/162
7460.64 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 21.03.2024 Predmetom zmluvy je audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023 a overenie súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou.
600.00 € s DPH Obec Doľany Ing. Angela Vysopalová, PhD., štatutárny audítor
Zmluva 20.03.2024 Kúpa pozemkov
17920.00 € s DPH Obec Doľany Štefan Kamenický
Zmluva 13.03.2024 Kúpa materiálu
0.00 € s DPH Obec Doľany KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.
Zmluva 11.03.2024 Predaj pozemkov Jane Tulejovej
1154.60 € s DPH Jana Tulejová Obec Doľany
Zmluva 11.03.2024 Predaj pozemku Daliborovi Tulejovi
717.86 € s DPH Dalibor Tulej Obec Doľany
Zmluva 27.02.2024 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec.
č. 24/36/054/4
219.80 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 19.02.2024 Zmena výšky dotácie
0.00 € s DPH Obec Doľany Environmentálny fond
Zmluva 12.02.2024 Predmetom zmluvy je vykonanie Externého manažmentu pre projekt MOaPS v obci Doľany
9000.00 € s DPH Obec Doľany Ivory Slovakia s.r.o.
Zmluva 02.02.2024 Predmetom zmluvy je pripojenie k mobilnej sieti
0.00 € s DPH Obec Doľany O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluva 02.02.2024 Predmetom zmluvy je mobilný telefón.
110.00 € s DPH Obec Doľany O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluva 10.01.2024 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt.
40.00 € s DPH Božena Maľárová Obec Doľany
Zmluva 29.12.2023 Predmetom je dosiahnutie vzájomnej dohody Zmluvných strán o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci.
č. Z-O/2024/TZKO/171
0.00 € s DPH Obec Doľany ELEKOS
Zmluva 29.12.2023 Predmetom je prevádzkovanie verejného vodovodu v obci Doľany-miestna časť Roškovce
č. 1-V/2023
120.00 € s DPH Obec Doľany Granč, s.r.o.
Zmluva 19.12.2023 Predmetom je zabezpečenie na území obce zber, prepravu a zneškodnenie odpadov.
0.00 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o.
Zmluva 18.12.2023 Poistenie budovy Novostavba materskej školy v obci Doľany
5509001589
397.27 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s.
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1172.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 58 59