Zmluva

Zmluva o zámene nehnuteľnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce

IČO objednávateľa: 31966284

Názov dodávateľa: Obec Letanovce

Adresa dodávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO dodávateľa: 00329304

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zámene nehnuteľností- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 1, uvedených v článku I. bod 16 tejto zmluvy a nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve Účastníka 2, uvedených v článku I. bod 1.4. tejto zmluvy

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť zastavaná plocha a nádvoria; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Letanovce; Parcela číslo: C-KN3723/4;

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o zámene nehnuteľností.pdf ( veľkosť: 3,8 MB, aktualizované: Štvrtok 11. Júl 2019 13:09 )