Zmluva

Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac.miest u verej.zametnávateľov vo vymedzených oblastiach

Identifikácia

Číslo zmluvy: 18/46/054/57

Názov objednávateľa: Obec Slovenská Ves

Adresa objednávateľa: č. 50, 05902 Slovenská Ves

IČO objednávateľa: 00326500

Názov dodávateľa: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Adresa dodávateľa: Dr.Alexandra 61,060 01

IČO dodávateľa: 30 794 536

Predmet zmluvy: Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce"-Aktivita č. 3, podľa §54 ods.1 písm.a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.05.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty Pdf Dohoda č 18-46-054-57-.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 14. Jún 2018 10:59 )