Zmluva

NÁJOMNÁ ZMLUVA O NÁJME POZEMKU

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Letanovce

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 55, 05313 Letanovce

IČO objednávateľa: 00329304

Názov dodávateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Adresa dodávateľa: Radničné námestie8, 969 55 Banská Štiavnica

IČO dodávateľa: 36022047

Predmet zmluvy: Prenjímateľ prenecháva do užívania nájomcovi pozemok o výmere 551 m2.

Zmluvná cena: 1.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 13.10.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva o nájme pozemku.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Piatok 13. Október 2017 10:22 )