Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 19.09.2018 Zriadenie záložného práva
Dodatok č.1
1552791.38 € s DPH Obec Lomnička OTP banka
Zmluva 13.09.2018 /1/ Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre mandanta na jeho účet zariadi nasledovnú obchodnú záležitosť: obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obce Lomnička v rozsahu potrebnom na vypracovanie Územného plánu Obce Lomnička podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Záväzok Mandatára sa považuje sa splnený predložením Územného plánu resp. jeho návrhu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
1800.00 € bez DPH Obec Lomnička Ing. Ján Kunák
Zmluva 04.09.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.
18/38/052/77
15420.00 € bez DPH Obec Lomnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Zmluva 09.08.2018 1. Zmluvou o úvere 1 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 684 666,29 €, slovom šesťstoosemdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatšesť 29/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 1, pričom posledná splátka je splatná dňa 25.05.2033. Zmluvou o úvere 2 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 91 729,41 €, slovom deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťdeväť 41/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 2, pričom posledná splátka je splatná dňa 31.12.2018. 2. Záložným právom podľa tejto Zmluvy Záložca zabezpečuje: a) pohľadávku Záložného veriteľa na splatenie uvedeného úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, b) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, c) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, d) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene, zvýšení výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutú nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom, e) pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi z akýchkoľvek v budúcnosti uzatvorených zmlúv o úvere alebo iných zmlúv (vrátane pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky), pohľadávky z odstúpenia od týchto zmlúv pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti s týmito zmluvami a pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom z týchto zmlúv aj po zmene v obsahu záväzkov z nich vyplývajúcich alebo pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutých nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúcich z týchto zmlúv alebo z odstúpenia od nich novým záväzkom, avšak spolu s úverom poskytnutým podľa Zmluvy o úvere najviac do výšky najvyššej hodnoty istiny uvedenej v bode 3. tohto článku, f) pohľadávku Záložného veriteľa voči Záložcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty dojednanej v tejto Zmluve alebo na zaplatenie náhrady škody, ktorá vznikne Záložnému veriteľovi z dôvodu porušenia povinností Záložcu a g) všetky náklady spojené s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 3. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje, sa určuje vo výške 1 552 791,40 € slovom jedenmilónpäťstopäťdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatjeden 40/100 euro.
5004/18/044-ZZ-01
1552791.40 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 09.08.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160089980
1267.84 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 09.08.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160080162
783.68 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 08.08.2018 1. Zmenkový dlžník vystavil v prospech Zmenkového veriteľa zmenku, ktorá neobsahuje údaj o zmenkovej sume a dátume splatnosti zmenky (ďalej ako „Bianko zmenka“). 2. Bianko zmenka je vystavená Zmenkovým dlžníkom za účelom zabezpečenia: a) pohľadávky Zmenkového veriteľa na splatenie úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, b) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, c) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, d) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom vzniknutej nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom a e) všetkých nákladov spojených s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 3. Zmenkový dlžník udeľuje touto Zmluvou Zmenkovému veriteľovi právo na doplnenie chýbajúcich údajov na Bianko zmenke tak, aby bola perfektná. Ako zmenkovú sumu je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť sumu rovnajúcu sa Zabezpečovanej pohľadávke v deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke a ako dátum splatnosti je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke. 4. Zmenkový dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Zmenkový dlžník je povinný predložiť Banke písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, pričom od uzavretia Zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace.
5004/18/044-BZ-01
0.00 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 08.08.2018 1. Zmluvou o úvere 1 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 684 666,29 €, slovom šesťstoosemdesiatštyritisícšesťstošesťdesiatšesť 29/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa 3 splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 1, pričom posledná splátka je splatná dňa 25.04.2033. Zmluvou o úvere 2 sa Záložný veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi úver vo výške 91 729,41 €, slovom deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťdeväť 41/100 euro a Dlžník sa zaviazal splácať tento úver s príslušenstvom v splátkach a termínoch podľa splátkového kalendára, dohodnutého v Zmluve o úvere 2, pričom posledná splátka je splatná dňa 31.12.2018. 2. Záložným právom podľa tejto Zmluvy Záložca zabezpečuje: a) pohľadávku Záložného veriteľa na splatenie uvedeného úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, b) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, c) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, d) pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene, zvýšení výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutú nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom, e) pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi z akýchkoľvek v budúcnosti uzatvorených zmlúv o úvere alebo iných zmlúv (vrátane pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky), pohľadávky z odstúpenia od týchto zmlúv, pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti s týmito zmluvami a pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom z týchto zmlúv aj po zmene v obsahu záväzkov z nich vyplývajúcich alebo pohľadávky Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutých nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúcich z týchto zmlúv alebo z odstúpenia od nich novým záväzkom, avšak spolu s úverom poskytnutým podľa Zmluvy o úvere najviac do výšky najvyššej hodnoty istiny uvedenej v bode 3. tohto článku, f) pohľadávku Záložného veriteľa voči Záložcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty dojednanej v tejto Zmluve alebo na zaplatenie náhrady škody, ktorá vznikne Záložnému veriteľovi z dôvodu porušenia povinností Záložcu a g) všetky náklady spojené s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 3. Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa Zabezpečovaná pohľadávka zabezpečuje, sa určuje vo výške 1 552 791,40 € slovom jedenmilónpäťstopäťdesiatdvatisícsedemstodeväťdesiatjeden 40/100 euro.
5004/18/044-BZ-02
1552791.40 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 08.08.2018 1. Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta krátkodobý Úver v sume 91 729,41 €, slovom deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťdeväť 41/100 euro. 2. Úver je poskytovaný na účel: a) splatenie dlhu obce voči štátnym inštitúciám – Daňový úrad, sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Dôvera na základe predložených potvrdení, b) splatenie dlhu ZŠ a MŠ Lomnička, 3. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu. 4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK06 5200 0000 0000 1805 1551.
5004/18/045
91729.41 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 08.08.2018 1. Zmenkový dlžník vystavil v prospech Zmenkového veriteľa zmenku, ktorá neobsahuje údaj o zmenkovej sume a dátume splatnosti zmenky (ďalej ako „Bianko zmenka“). 2. Bianko zmenka je vystavená Zmenkovým dlžníkom za účelom zabezpečenia: a) pohľadávky Zmenkového veriteľa na splatenie úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, b) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, c) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, d) pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávky Zmenkového veriteľa s príslušenstvom vzniknutej nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom a e) všetkých nákladov spojených s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 3. Zmenkový dlžník udeľuje touto Zmluvou Zmenkovému veriteľovi právo na doplnenie chýbajúcich údajov na Bianko zmenke tak, aby bola perfektná. Ako zmenkovú sumu je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť sumu rovnajúcu sa Zabezpečovanej pohľadávke v deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke a ako dátum splatnosti je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke. 4. Zmenkový dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Zmenkový dlžník je povinný predložiť Banke písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, pričom od uzavretia Zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace.
5004/18/045-BZ-01
0.00 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 08.08.2018 Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta dlhodobý Úver v sume 684 666,29 €. Úver je poskytovaný na účel: a) Refinancovanie 6. úverov Klienta v Banke podľa aktuálneho stavu týchto úverov. b) Úhrada splatných záväzkov voči dodávateľom na základe predložených daňových dokladov v celkovej sume 24 516,72 €. 3. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu. 4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK55 5200 0000 0000 1805 1930.
5004/18/044
684666.29 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 13.07.2018 Prevádzkovateľ v zmysle §34 ods. 1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Hlavnej zmluve.
0.00 € bez DPH Obec Lomnička MADE spol. s r.o.
Zmluva 09.07.2018 Prenajímateľ súhlasí s tým, aby pozemok, ktorého je vlastníkom (ďalej len predmet nájmu), užíval nájomca pre účely súvisiace s poľnohospodárskou výrobou. Ide o pozemky v k.ú. podľa priložených dokladov o vlastníctve č. 1 tejto zmluvy.
97.08 €/rok bez DPH TOMAK s.r.o. Obec Lomnička
Zmluva 04.07.2018 Územný plán.
8/2018/SMC
17868.00 € s DPH Obec Lomnička Slovak Medical Company, a.s.
Zmluva 15.06.2018 Dohoda o splátkach na zaplatenie dlžnej sumy 2 500 €, t.j. mesačné splátky po 250 € do celkového splatenia dlhu.
Z-18/2018-Če
2500.00 € bez DPH Obec Lomnička Environmentálny fond
Zmluva 27.04.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160066118
1695.00 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 01.03.2018 1.1 Komisionár Up Slovensko, s.r.o. a Komitent sa dohodli, že na základe tejto rámcovej Komisionárskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) sa Komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho účet určité obchodné záležitosti (ďalej len „Služby“) bližšie určené v čl. III tejto Zmluvy a vo Všeobecných obchodných podmienkach. 1.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných v čl. III a vo Všeobecných obchodných podmienkach k tejto Zmluve Komisionárom predovšetkým pre zamestnancov Komitenta, ako aj pre Komitenta i tretie osoby určené Komitentom (ďalej len „Používateľ kupónov“), a to prostredníctvom kupónov podľa čl. III Zmluvy v zariadeniach (prevádzkach) poskytovateľov Služieb určených Komisionárom. 1.3 Na základe kupónov podľa čl. II a III tejto Zmluvy budú Služby zabezpečené a poskytované v zariadeniach (prevádzkach) zmluvných partnerov Komisionára, označených viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie Služby sprostredkovanej Komisionárom. Zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára budú zverejnené a priebežne aktualizované na web stránke Komisionára www.up-slovensko.sk. Komisionár má právo aktualizovať (meniť) zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára poskytujúcich Služby.
0.00 € bez DPH Obec Lomnička UP Slovensko, s.r.o.
Zmluva 16.02.2018 Mesto Podolínec sa touto zmluvou zaväzuje prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru Podolínec vykonávať úlohy uvedené v §35 zákona č. 314/2001 z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov aj v katastrálnom území Obce Lomnička. Povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z ustanovenia §23 zákona o ochrane pred požiarmi bude každá zmluvná strana plniť samostatne.
1/DHZ/2018
2000.00 € bez DPH Obec Lomnička Mesto Podolínec
Zmluva 18.01.2018 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to:KN-C parc.č. 250/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Lomnička, Obec Lomnička, okres Stará Ľubovňa v celosti a bez výhrad
560.00 € bez DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička Obec Lomnička
Zmluva 15.01.2018 Zmena článku IV. Cena a spôsob vyúčtovania tepla. Ostatné články zmluvy č. 7/2017, zo dňa 29.11.2017zostávajú nezmenené v platnosti.
7/2017
0.00 € bez DPH Obec Lomnička Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Zobrazených 161 - 180 z celkových 1692.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 84 85