Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 09.05.2017 kancelarske prace
10170016
100.00 € s DPH Obec Lomnička Katarina Majlender
Faktúra 09.05.2017 tlaciaren
160321864
276.44 € s DPH Obec Lomnička Partner Retail s.r.o.
Faktúra 09.05.2017 pouzivanie portalu
2017027
90.00 € s DPH Obec Lomnička RVC Strba
Faktúra 09.05.2017 urok z omeskania
2240002603
3.35 € s DPH Obec Lomnička VSE a.s.
Zmluva 03.05.2017 Zmena pôvodného programu služieb účastníka na program služieb uvedený v tabuľke č.1 tohto dodatku alebo poskytovanie programu služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastníkovi, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať.
39.99 €/mesiac s DPH Obec Lomnička Slovak Telekom, s.s.
Zmluva 27.04.2017 Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu podľa jeho objednávok opracované výsekové mäso a mäsové výrobky podľa aktuálnej ponuky predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu vyfakturovanú kúpnu cenu.
0.00 € s DPH Obec Lomnička Domäsko, s.r.o.
Zmluva 26.04.2017 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dom č. 143 nachádzajúci sa v Lomničke, stojaci na parc.č. KN-C 35/22 k.ú. Lomnička vo vlastníctve obce Lomnička, vedený na LV č. 1. Rodinný dom pozostáva z: 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpelne, WC a komory. Celková výmera podlahovej plochy je 61,02 m2.
120.00 €/rok bez DPH Jana Mirgová Obec Lomnička
Zmluva 19.04.2017 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS0000733948D
24ZVS0000733948D
189.00 € s DPH Obec Lomnička Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva 10.04.2017 2.1 Zmena celkovej ceny diela "Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v Obci Lomnička" z dôvodu zmeny - nyvýšenia rozsahu skutočne realizovaných prác o 2.007,12 € bez DPH . Navýšenie rozsahu realizovaných prác bolo zapríčinené požiadavkou o doplnenie verejného osvetlenia o ďalšie 4 svetelné body. 2.2 zmena článku VI. Cena bod 6.2 Zmluvy o dielo 2.3 zmena bodu 6.2.2 Zmluvy o dielo
2007.12 € bez DPH Obec Lomnička O.S.V.O.comp, a.s.
Zmluva 29.03.2017 Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje počas trvania tejto zmluvy poskytnúť mandantovi právne služby spočívajúce v jeho zastupovaní v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj poskytovať mu právne služby podľa jednotlivých zadaní klienta. Právne služby budú podľa tejto zmluvy poskytované formou konzultácií, koncipovania a vypracovania právnych úkonov, podaní, návrhov, vyjadrení, opravných prostriedkov a iných právnych dokumentov a formou účasti a zastupovania klienta pri jednotlivých úkonoch v rámci jednotlivých konaní. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky zásadné kroky pri poskytovaní právnych služieb bude mandatár vykonávať po predbežnej konzultácii as mandantom, popr. za základe písomného vyjadrenia mandanta doručeného advokátovi v lehote uvedenej v písomnom ohlásení úkonu predkladanom advokátom klientovi.
80.00 €/hod bez DPH Obec Lomnička Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o.
Zmluva 21.03.2017 Zmluva upravuje práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.
1710122
38.50 €/rok s DPH Obec Lomnička SLOVGRAM
Zmluva 20.03.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.
17/38/052/98
6587.50 € bez DPH Obec Lomnička ÚPSVaR v Starej Ľubovni
Zmluva 20.03.2017 Mesto Podolínec sa touto zmluvou zaväzuje prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru Podolínec vykonávať úlohy uvedené v §35 zákona č. 314/2001 z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov aj v katastrálnom území Obce Lomnička.
1/DHZ/2017
2000.00 € bez DPH Obec Lomnička Mesto Podolínec
Zmluva 02.03.2017 Dodávka rôznych druhov nábytku-kancelárskeho a ďalšieho interiérového vybavenia v dohodnutom množstve
4999.00 € s DPH Obec Lomnička Ján Štucka - Nábytok
Zmluva 02.03.2017 Internetové pripojenie business 5VIP
I522
38.40 €/mesiac s DPH Obec Lomnička NETON IT s.r.o.
Faktúra 24.02.2017 telefon
1134526650
60.33 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 24.02.2017 telefon
0167233063
125.24 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 24.02.2017 elektrina
2240002603
845.00 € s DPH Obec Lomnička VSE a.s.
Faktúra 24.02.2017 pracovne odevy
72016
310.20 € s DPH Obec Lomnička Maria Filiacova
Faktúra 24.02.2017 dezinfekcia
052016
1252.00 € s DPH Obec Lomnička Vasil Brejka
Zobrazených 161 - 180 z celkových 1533.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 76 77