Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Faktúra 24.02.2017 kopirka prenajom
1990040061
49.13 € s DPH Obec Lomnička Xerox
Zmluva 14.02.2017 Prenájom nebytových priestorov za účelom výkonu poštovej prevádzky
456.00 €/rok bez DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Lomnička
Zmluva 05.01.2017 Zmena článku I. kúpnej zmluvy na oprávnený následovne: Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 209 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 M2, vedeného na LV č.1 pre obec a k.ú. Lomnička v 1/1.
0.00 € bez DPH Alexander Oračko, manželka Magdaléna Oračková Obec Lomnička
Zmluva 29.12.2016 1. V čl. III ods. 10 zmluvy sa slová "do 31.12.216" nahrádzajú slovami v nasledovnom znení "do31.12.2017". 2. V čl.III ods. 18 zmluvy sa na konci odseku pred bodkou dopĺňajú slová v nasledovnom znení "a v roku 2017". 3. V čl. V ods. 1 sa slová "do 31.12.2016" nahrádzajú slovami v nasledovnom znení: "do 31.12.2017".
9300.00 € bez DPH Obec Lomnička Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva 28.12.2016 Zhotovenie diela s názvom "Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Lomnička", v obsahu a rozsahu schváleného obecným zastupiteľstvom vychádzajúc z údajov zo svetelno-technickej štúdie a priloženého položkovitého rozpočtu, ktoré určujú charakteristiku diela.
30058.96 € s DPH Obec Lomnička O.S.V.O. comp, a.s.
Faktúra 21.12.2016 telefon
5353055265
137.87 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 21.12.2016 telefon
5348667703
85.26 € s DPH Obec Lomnička Orange
Faktúra 21.12.2016 spotrebnz material
2016017
57.30 € s DPH Obec Lomnička Satalova - zeleziarstvo
Faktúra 21.12.2016 koberec dom smutku
2016072
378.83 € s DPH Obec Lomnička Jaroslav Hozza
Faktúra 21.12.2016 krovinorez
2016114
839.00 € s DPH Obec Lomnička Robert Fuchs
Faktúra 21.12.2016 verejne obstaravanie
201630
350.00 € s DPH Obec Lomnička Abiz s.r.o.
Faktúra 21.12.2016 potraviny
1600007
175.99 € s DPH Obec Lomnička Ernest Hamrak
Faktúra 21.12.2016 telefon TSP
1129960990
67.61 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 21.12.2016 telefon
1129960991
30.26 € s DPH Obec Lomnička O2
Faktúra 21.12.2016 najomne kopirka
1990036702
46.92 € s DPH Obec Lomnička Xerox
Faktúra 21.12.2016 spotrebny material
26016
511.00 € s DPH Obec Lomnička Bartkovska Margita
Faktúra 21.12.2016 nabytok
16073
920.00 € s DPH Obec Lomnička Jan Stucka
Faktúra 21.12.2016 telefon
1134526651
30.00 € s DPH Obec Lomnička O2
Zmluva 22.11.2016 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú parc.č. KN-C 209-zastavané plochy a nádvoria o výmere 784 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 135,90 €(slovom: jedenstotridsaťpäť 90/100 eur), táto bola uhradená do pokladne obce dňa 23.07.2012
135.90 € bez DPH Alexander Oračko, manželka Magdaléna Oračková Obec Lomnička
Faktúra 14.11.2016 telefon
5352997440
137.87 € s DPH Obec Lomnička Orange
Zobrazených 161 - 180 z celkových 1498.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 74 75