Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 08.08.2018 Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta dlhodobý Úver v sume 684 666,29 €. Úver je poskytovaný na účel: a) Refinancovanie 6. úverov Klienta v Banke podľa aktuálneho stavu týchto úverov. b) Úhrada splatných záväzkov voči dodávateľom na základe predložených daňových dokladov v celkovej sume 24 516,72 €. 3. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu. 4. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK55 5200 0000 0000 1805 1930.
5004/18/044
684666.29 € bez DPH Obec Lomnička OTP Banka Slovensko, a.s.
Zmluva 13.07.2018 Prevádzkovateľ v zmysle §34 ods. 1 ZOOÚ poveruje sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje v rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Hlavnej zmluve.
0.00 € bez DPH Obec Lomnička MADE spol. s r.o.
Zmluva 09.07.2018 Prenajímateľ súhlasí s tým, aby pozemok, ktorého je vlastníkom (ďalej len predmet nájmu), užíval nájomca pre účely súvisiace s poľnohospodárskou výrobou. Ide o pozemky v k.ú. podľa priložených dokladov o vlastníctve č. 1 tejto zmluvy.
97.08 €/rok bez DPH TOMAK s.r.o. Obec Lomnička
Zmluva 04.07.2018 Územný plán.
8/2018/SMC
17868.00 € s DPH Obec Lomnička Slovak Medical Company, a.s.
Zmluva 15.06.2018 Dohoda o splátkach na zaplatenie dlžnej sumy 2 500 €, t.j. mesačné splátky po 250 € do celkového splatenia dlhu.
Z-18/2018-Če
2500.00 € bez DPH Obec Lomnička Environmentálny fond
Zmluva 27.04.2018 Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
9160066118
1695.00 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 01.03.2018 1.1 Komisionár Up Slovensko, s.r.o. a Komitent sa dohodli, že na základe tejto rámcovej Komisionárskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) sa Komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho účet určité obchodné záležitosti (ďalej len „Služby“) bližšie určené v čl. III tejto Zmluvy a vo Všeobecných obchodných podmienkach. 1.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných v čl. III a vo Všeobecných obchodných podmienkach k tejto Zmluve Komisionárom predovšetkým pre zamestnancov Komitenta, ako aj pre Komitenta i tretie osoby určené Komitentom (ďalej len „Používateľ kupónov“), a to prostredníctvom kupónov podľa čl. III Zmluvy v zariadeniach (prevádzkach) poskytovateľov Služieb určených Komisionárom. 1.3 Na základe kupónov podľa čl. II a III tejto Zmluvy budú Služby zabezpečené a poskytované v zariadeniach (prevádzkach) zmluvných partnerov Komisionára, označených viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie Služby sprostredkovanej Komisionárom. Zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára budú zverejnené a priebežne aktualizované na web stránke Komisionára www.up-slovensko.sk. Komisionár má právo aktualizovať (meniť) zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára poskytujúcich Služby.
0.00 € bez DPH Obec Lomnička UP Slovensko, s.r.o.
Zmluva 16.02.2018 Mesto Podolínec sa touto zmluvou zaväzuje prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru Podolínec vykonávať úlohy uvedené v §35 zákona č. 314/2001 z.Z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov aj v katastrálnom území Obce Lomnička. Povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z ustanovenia §23 zákona o ochrane pred požiarmi bude každá zmluvná strana plniť samostatne.
1/DHZ/2018
2000.00 € bez DPH Obec Lomnička Mesto Podolínec
Zmluva 18.01.2018 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to:KN-C parc.č. 250/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 56 m2, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Lomnička, Obec Lomnička, okres Stará Ľubovňa v celosti a bez výhrad
560.00 € bez DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička Obec Lomnička
Zmluva 15.01.2018 Zmena článku IV. Cena a spôsob vyúčtovania tepla. Ostatné články zmluvy č. 7/2017, zo dňa 29.11.2017zostávajú nezmenené v platnosti.
7/2017
0.00 € bez DPH Obec Lomnička Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Zmluva 21.12.2017 Prenajímateľ a nájomca sa dňa 18.12.2017 dohodli na dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 24.03.2011, v ktorej sa mení bod IX, ktorý znie následovne: Nájomný pomer vzniká dňom 18.12.2017 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2019
0.00 € s DPH Peter Hangurbadžo a Martina Hangurbadžová, rod Mirgová Obec Lomnička
Zmluva 07.12.2017 1. Záväzok poskytovateľa reklamy poskytovať obchodnému partnerovi reklamu v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 2. Záväzok obchodného partnera zaplatiť poskytovateľovi cenu za služby definované v zmluve.
240.00 € s DPH Obec Lomnička Profesionálny register s.r.o.
Zmluva 04.12.2017 Úrazové poistenie 30 osôb VPP- aktivačná činnosť
8100049865
494.40 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa a.s.
Zmluva 30.11.2017 dodávka tepla
7/2017
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 30.11.2017 Dohoda o urovnaní.
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 30.11.2017 Dohoda o urovnaní 2.
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 23.11.2017 Poistenie majetku Obce - Dom smútku Lomnička 31, postenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, poistenie majetku proti krádeži a lúpeži, Zodpovednosť, poistenie elektroniky, poistenie lomu strojov.
9160080153
260.24 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 21.11.2017 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dom č. 13 nachádzajúci sa v Lomničke, stojaci na parc.č. KN-C 223 k.ú. Lomnička vo vlastníctve obce Lomnička, vedený na LV č. 1. Rodinný dom pozostáva z: 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpelne, WC a komory. Celková výmera podlahovej plochy je 76,02 m2.
120.00 €/rok bez DPH Štefan Mirga Obec Lomnička
Zmluva 08.11.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2371114073
242.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zmluva 08.11.2017 Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).
5200002165
4.00 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zobrazených 41 - 60 z celkových 1562.
1 3 5 6 7 8 9 78 79