Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 30.11.2017 dodávka tepla
7/2017
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 30.11.2017 Dohoda o urovnaní.
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 30.11.2017 Dohoda o urovnaní 2.
0.00 € s DPH Obec Lomnička ZŠ s MŠ Lomnička
Zmluva 23.11.2017 Poistenie majetku Obce - Dom smútku Lomnička 31, postenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, poistenie majetku proti krádeži a lúpeži, Zodpovednosť, poistenie elektroniky, poistenie lomu strojov.
9160080153
260.24 €/rok bez DPH Obec Lomnička UNIQA poisťovňa, a.s.
Zmluva 21.11.2017 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania dom č. 13 nachádzajúci sa v Lomničke, stojaci na parc.č. KN-C 223 k.ú. Lomnička vo vlastníctve obce Lomnička, vedený na LV č. 1. Rodinný dom pozostáva z: 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpelne, WC a komory. Celková výmera podlahovej plochy je 76,02 m2.
120.00 €/rok bez DPH Štefan Mirga Obec Lomnička
Zmluva 08.11.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2371114073
242.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zmluva 08.11.2017 Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).
5200002165
4.00 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zmluva 31.10.2017 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje parcelu č. KN-C 88/3-zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 67m2 x 4,00€/m2 =268,00 €(slovom:dvestošesťdesiatosem eur), táto bude uhradená do pokladne Obecného úradu Lomnička po zverejnení zmluvy.
4 €/m² bez DPH Pavol Zavacký Obec Lomnička
Zmluva 31.10.2017 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje novoutvorenú parcelu č. KN-C 199/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. KN-C 199/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 266 m2 x 4,00€/m2 =1.064 € (slovom:jedentisícšesťdesiatštyri eur), v súlade so Záväzným nariadením Obce Lomnička, táto bude uhradená na účet obce pred podaním návrhu na vklad do katastra.
4 €/m² bez DPH Martin Oračko a Martina Oračková Obec Lomnička
Zmluva 31.10.2017 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje novoutvorenú parc.č. KN-C 199/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 91m2 x 10,00€/m2 =910,00 €(slovom:deväťstodesať eur), v súlade so Záväzným nariadením Obce Lomnička, táto bude uhradená na účet obce pred podaním návrhu na vklad do katastra.
10 €/m² bez DPH Poľnohospodárske družstvo Lomnička Obec Lomnička
Zmluva 26.10.2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok subdodávateľa vykonávať deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce v obci Lomnička, ako aj komplexné asanačné a DDD služby pre rok 2018.
3/2018
1000.00 € bez DPH Obec Lomnička SPEKSNER V.B.
Zmluva 03.10.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.
17/38/052/215
6336.00 € bez DPH Obec Lomnička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Zmluva 13.09.2017 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupujú rodinný dom súp.č. 21 v Lomničke a pozemok parc.č. KN-C 247 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 443 m2 za kúpnu cenu 3.610,00 € v súlade so znaleckým posudkom znalca Ing. Štefana Zimu č.19/2016 zo dňa 28.07.2016, táto bola uhradená pred podpisom zmluvy.
3610.00 € bez DPH Jaroslav Mirga a Anna Mirgová Obec Lomnička
Zmluva 13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2370963777
168.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zmluva 13.09.2017 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.
2370963773
168.00 € bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Zmluva 13.09.2017 Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).
5101014981
4.00 €/mesiac bez DPH Obec Lomnička O2 Slovakia,s.r.o.
Faktúra 02.08.2017 tlaciaren Brother
160321864
276.44 € s DPH Obec Lomnička Partner Retail s.r.o.
Faktúra 02.08.2017 odborna literatura
174440051
143.86 € s DPH Obec Lomnička Porada .sk
Faktúra 02.08.2017 vyvoz odpadu
20171471
1963.89 € s DPH Obec Lomnička Ekos s.r.o.
Faktúra 02.08.2017 KC pecat
20170187
103.20 € s DPH Obec Lomnička Disig a.s.
Zobrazených 21 - 40 z celkových 1529.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 76 77